ArCADia ACArCADia AC je dodatni alat za program AutoCAD, koji omogućava komunikaciju osnovnih funkcija ArCADia sistema sa AutoCAD-om

Cena (bez PDV-a): 177,00 €

Šema programskog rešenja ArCADiaOsnovne funkcionalnosti ArCADia BIM sistema


Poređenje dokumenata

- Ovaj alat, omogućava korisniku da uporedi dva dokumenta kreirana i ArCADia BIM sistemu i da pronađe razlike između njih

Spajanje dokumenata

- Ovaj alat omogućava objedinjavanje više dokumenata različitih instalacija u jedan dokument

Upravljanje nacrtom

- Upravljanje pogledima i prikazanim informacijama, pomoću sveobuhvatnog stabla u sekciji „Projekt menadžer“

- Automatsko kreiranje 3D pogleda, dostupno je u odvojenom prozoru, kako bi bilo moguće prikazati cele građevine ili njenih delova (npr. po nivoima)

Unos elemenata

- Elementi kao što su zidovi, prozori, vrata itd., unose se uz pomoć funkcije „inteligentnog“ praćenja

Zidovi

- Označavanje zidova po definisanom tipu ili podešavanje bilo kakvog specijalnog kompozitnog zida

- Ugrađenjen katalog građevinskih materijala (u skladu sa standardima PN-EN 6946 and PN-EN 12524)

- Unos virtuelnih zidova koji su nevidljivi u 3D prikazu ili u preseku. Oni omogućavaju podelu prostora prostorije, kako bi se odvojili različiti delovi iste prostorije

- Koeficijent prenosa toplote, automatski se računa na osnovu izabranih materijala i strukture građevine (zidovi, tavanice, krov)

Prozori i vrata

- Unos prozora i vrata uz pomoć parametara iz biblioteke podataka, kao i iz elemenata koje kreira sam korisnik

- Mogućnost definisanja spoljnog ili unutrašnjeg banka, kao i njegove debljine

- Mogućnost „isključivanja“ banka

Tavanice

- Automatski unos podova (zavisno od nivoa)

Prostorije

- Automatsko kreiranje prostorija iz zatvorenih kontura zidova i virtuelnih zidova

- Zahtevane temperature i osvetnjenje, automatski se dodeljuju prostoriji na osnovu imena

- Mogućnost izmene grafičkog prikaza prostorije u pogledu, npr. dodeljivanjem boje

Stubovi

- Unos stubova pravougaonog ili elipsoidnog poprečnog preseka

Dimnjaci

- Unošenje odvojenih dimnjačkih otvora ili osovine dimnjaka (grupe dimnjaka sa određenim brojem kolona i linija)

- Mogućnost ubacivanja dimnjačkih kanala ili označavanje izlaza postojećih dimnjaka

- Novi profili dimnjakae

Stepeništa

- Definisanje različitih vrsta stepeništa

- Novi tipovi stepeništa. Mogućnost izbora tipova i elemenata

Teren

- Automatsko kreiranje modela terena na osnovu digitalne DWG mape

- Unos ravni terena pomoću visine tačaka ili linija

- Unos objekata koji simuliraju postojeće objekte na terenu, radi provere kolizije u dizajnu

Pomoćni elementi

- Mogućnost unosa mreže modularnih osa, uključujuću sve opcije za izmene

Templejti

- Čuvanje predefinisanih korisničkih podešavanja (font, podrazumevani tipovi, visine itd.)

Dimenzionisanje

- Proizvoljno, linearno i kružno dimenzionisanje

Razni pregledi

- Automatsko kreiranje pregleda prostorija za svaki nivo

- Automatsko kreiranje pregleda prozora i vrata uključujući i simbole

- Pregledi mogu biti eksportovani u RTF i CSV fajlu

- Komunikacija sa drugim sistemima

- Projekti mogu biti exportovani u XML format

- Mogućnost izmena pregleda, pre nego što se sačuvaju. Štampanje pregleda i dodavanje loga

- Dostupan je novi modul za obradu teksta „ArCADia-TEXT“ (mogućnost čuvanja u RTF, DOC, DOCX, TXT i PDF formatima). Pokreće se prilikom eksporta u RTF

Objekti

- Integrisana biblioteka elemenata omogućava sa nacrti budu detaljni i sa potrebnim simbolima

- Biblioteka 3D objekata omogućava uređenje kreiranih enterijera

- Katalozi objekata mogu biti prošireni novim bibliotekama

- Predefinisani objekti kreirani pomoću 2D elemenata mogu biti sačuvani u programskoj biblioteci

- 2D i 3D objekti mogu se unositi pod uglom u odnosu na osu zadatu prilikom unosa

- Mogućnost rotacije objekata oko X i Y osa

Konflikti (automatska detekcija konfikata i ukrštanja između elemenata ArCADia BIM sistema)

- Moguć prikaz konflikata po elementima

- Dostupno poništavanje lista konflikata i pokazivača u projektu i to u 2D i 3D pogledima

Softver za grafiku


ArCADia LT omogućava korisniku da crta i vrši izmene 2D dokumenata, učitava rasterske slike (npr. Geodetske mape), opisuje crteže pomoću TrueType ili SHX fontova, ubacuje blokove iz drugih dokumenata, kao i da štampa dokumentaciju na intuitivan način.

Mogućnosti softvera


- Omogućava komunikaciju ArCADia BIM sistema, kako iz osnovnih modula, tako i specijalizovanih modula sa AutoCAD-om 2013-2015

- Unos elemenata ArCADia BIM sistema (prozori, vrata, zidovi, tavanice...)

- Poređenje i spajanje ArCADia BIM dokumenata

- Unos predefinisanih 2D i 3D objekata