Gala - mrežno planiranje sa EVA
*Sadrži sve funkcionalnosti osnovne verzije, organizatora, kao i mrežnog planiranja.

EVA je tehnika merenja učinka-realizacije na projektu koji integriše podatke o izvedenosti, vremenu i trošku.

Ovo je Project management alat koji prati fizičko izvršenje posla (ostvarenu vrednost) i govori nam kolika je realizacija u odnosu na planirano. Izražena je u novcu ili vremenu.

Funkcionalnosti osnovne verzije programskog rešenja Gala


Predmeri

- Koristeći prednosti novih tehnologija, program omogućava brzu, preciznu i preglednu izradu predmera i tendera;

- Import predmera iz Excela ili brzo kreiranje predmera kroz program, ostaviće više vremena za analize pojedinih stavki i kreiranje još povoljnih ponuda;

- Izrada predmera je fleksibilna i zadovoljava različite uslove izgleda predmera i stavki. Za svaku unešenu stavku moguće je videti analizu cena, planiranu zaradu, kao i troškove rada, materijala i mašina. Ovakav pregled može se dobiti i na nivou celog predmera. Promenom cenovnika ili faktora moguće je izvesti brze promene cena, a kroz izveštaje se uvek mogu kontrolisati efekti tih promena;

- Export i import predmera s resursima (normirani predmer)

- Export i import predmera iz MS Excel-a

- Export i import materijala – omogućuje brzu kontrolu cena materijala i ažuriranje predmera i cenovnika

- Definisanje cenovnika rada, materijala i mehanizacije na nivou predmera

- Definisanje faktora rada, materijala, mašina

- Višestruki unos stavki (drag & drop iz knjige normi)

- Kopiranje celog ili dela predmera (vrste radova, stavke s analizama)

- Unos ostalih troškova (prevoz, spavanje radnika)

- Drag & drop stavki iz MS Office programa (Excel, Word)

- Drag & drop pomoćnih analiza iz knjige normi

- Izrada predmera iz IFC fajlova (Autocad Revit, Graphisoft ArchiCAD, Tekla, Arcon, Nemetschek ...)

Podizvođači

- Komunikacija sa podizvođačima pomoću Excel tablica omogućuje kontrolu, upoređivanje, izbor podizvođača, kalkulisanje zarade kao i import u predmer

Evidencija realizacije

- Evidecija izvršenja aktivnosti

- Utrošak sati u odnosu na planiran

- Utrošak materijala u odnosu na planiran

- Utrošak rada mehanizacije u odnosu na planiran

- Rezultat gradilišta

Magacini

- Skladišna evidencije, definisanje proizvoljnog broja magacina i evidentiranje ulaza i izlaza materijala

- Lager liste

- Kartice magacina

- Magacin alata i sitnog inventara

- Dokumenti (prijemnice, izdatnice, otpremnice, međuskladišnice, narudžbenice)

Finansije

- Izrada građevinske situacije potpuno je automatizovana

- Program vodi računa o prethodnim situacijama, avansima, overenim količinama u građevinskoj knjizi

- Izrada građevinske knjige s dokaznicama i prilaganjem slika je proces koji je vrlo brz i intuitivan. Mogućnost prilaganja slike s web/digitalne kamere, skenera itd.

- Izrada utrošnice materijala olakšanje je vođi projekta koji na vreme dobija tačne informacije koliki je planirani utrošak materijala za tu situaciju

- Program omogućava izradu računa koji nisu vezani za predmere, računa za avans ili računa za ostale usluge

- U finansijskim pregledima moguće je beležiti plaćanja, a na osnovu njih dobiti preglede o nepodmirenim dugovanjima kupaca kao i o danima kašnjenja

Funkcionalnosti organizatora


Dnevnik

Telefonski pozivi, sastanci, obaveštenja, informacije. Razvrstavanje se vrši po kategorijama koje korisnik može sam da definiše. Svaka informacija koja se beleži odnosi se na neku od organizacionih struktura, te je vidljiva samo korisnicima koji su dodeljeni toj organizacionoj strukturi.

Zadaci - Kalendar

Zadavanje zadataka koji su vezani uz pojedinog radnika i uz pojedini projekat. Zadaci mogu biti razvrstani po proizvoljnom broju kategorija (Važno, Napomena, Putovanje ...). Omogućeno je brzo pretraživanje i filtriranje.

Administrator sistema određuje ko može da vidi čije zadatke. Glavna funkcionalnost je što svi zadaci ostaju zabeleženi te je rukovodiocima puno lakše da dodeljuju i kontrolišu izvršenost zadataka.

Izvršioci će se puno lakše snalaziti kod izvršenja zadataka, a kroz kalendar će jasno videti svoje dnevne, nedeljne ili mesečne zadatke. Ovakvim načinom rada smanjuje se rizik zaboravljanja.

Dokumenti

Program omogućava ispise standardne dokumentacije gradilišta, kao što je rešenje o imenovanju šefa gradilišta, lica ili firme odgovorne za sprovođenje zaštite na radu, rešenja o osnivanju gradilišta, atesta, zahteva za primopredaju, zapisnika o primopredaji, garancija, reklamacija itd.

Svi dokumenti koji su dostupni u elektronskom obliku mogu se povezati s projektom i na taj način postaju sastavni deo projekta. Korisnik može stvarati i nove dokumente (dopise, zapise…) i vezati ih za određeni projekat, predmer ili za određenog poslovnog partnera. Skeniranje dokumenata ili preuzimanje sa web kamere je takođe omogućeno.

Izveštaji na nivou svih projekata

- Potrebni radnici za period, po broju, ukupnim norma satima, vrsti radnika i kategoriji,

- materijal za period,

- mehanizacija za period po broju ili norma satima,

- grafički prikaz.

Funkcionalnosti mrežnog plana


Opetarivni plan

Određivanje radnih aktivnosti kao i odabir tehnologija koje će se primenjivati vizueliziran je i u svakom momentu omogućava odabir najpovoljnije varijante.

Izbor najpovoljnije tehnologije za svaku aktivnost plana olakšana je uporednim podacima o prethodno planiranim vrednostima, ponuđenim i sada odabranim.

Omogućeno je i spajanje i razdvajanje aktivnosti u zavisnosti od potrebe prikazivanja u gantogramu. Vođenjem projekta na taj način osigurava se najpovoljniji rezultat projekta.

Gantogram

Gantogram omogućava povezivanje aktivnosti. Proračunom po PDM metodi (od zadatog početka ili kraja projekta) izračunava se trajanje projekta.

U isto vreme histogram omogućava da se korišćenje resursa što je moguće više optimizuje.

Na osnovu unešenih podataka program proračunava kritični put. Omogućen je prikaz kasnih datuma (datum kad se mora početi sa izvršenjem aktivnosti da projekt ne bi kasnio).

S - krive

S - krive su izuzetno jak alat u vođenju projekta. Primer: Odaberemo betonski čelik i želimo da znamo nekoliko stvari: najranije datume ugradnje, najkasnije datume i stvarne datume. S kriva se bazira na sačuvanom baseline-u (stanju projekta u trenutku čuvanja) i to na najranijim i najkasnijim datumima. Ti datumi su prikazani plavom i crvenom linijom. Zelena linija - realizacija, iscrtava se iz utrošenih količina bilo iz radnog naloga ili kumulativnog unosa utroška. Ona prikazuje stvarno stanje ugradnje tog materijala. Ispis S - krive može biti na dnevnoj ili periodičnoj bazi. To znači da korisnik dobija sledeće informacije:

- koliko materijala treba ugraditi u rasponu od najranijeg/najkasnijeg perioda

- koliko materijala je stvarno ugrađeno.

Pri tome, program proračunava dnevne količine (na osnovu datumskog raspona u kojem je materijal ugrađen), vodi računa o neradnim danima itd. Za sada program sadrži S - krive: realizacije, tipa radnika (tesari, zidari...), materijala, mašina, očekivanog prihoda i rashoda sa dnevnim ili periodičnim ispisima.

Izveštaji

- prikaz podataka na gantogramu i S – krivoj o trenutnom stanju projekta.

- planirani prihod/rashod po periodima

- pregled potrebnih radnika ili mehanizacije po danima ili po aktivnostima

- potreban materijal po WBS strukturi ili po vremenskom intervalu

- izrada narudžbenica

- stanje projekta: podaci o utrošcima resursa "Planirano – utrošeno - trebalo utrošiti"

EVA (Earned value method/Metoda zarađenih vrednosti)


EVA je tehnika merenja učinka-realizacije na projektu koji integriše podatke o izvedenosti, vremenu i trošku. EVA je Project management tehnika koja prati fizičko izvršenje posla (ostvarenu vrednost) i govori nam kolika je realizacija u odnosu na planirano. Izražena u novcu ili vremenu.

U praksi metoda “EVA” se pokazala kao vrlo efikasan način ocene stanja projekta i predviđanja njegovog toka. Ima jedinstvenu sposobnost kombinacije merenja fizičkog izvršenja, rokova i troškova unutar jedne integrisane metodologije što omogućuje tačno predviđanje konačnih troškova i trajanja za izabrani projekat. Omogućuje rano upozorenje na probleme dok je još moguće izvršiti korektivne akcije (doraditi plan npr.).

Indikatori statusa projekta na troškovnoj i prihodovnoj strani

- BCWS (Budgeted Cost for Work Scheduled) – planirani trošak planiranog rada

- ACWP (Actual Cost of Work Performed) stvarni trošak izvršenog rada

- BCWP (Budgeted Cost for Work Performed) planirani trošak za izvršeni rad.

Varijanse i indeksi

BCWP - BCWS = SV (Schedule Variance) odstupanje od plana

BCWP - ACWP = CV (Cost Variance) troškovno odstupanje

BCWP / BCWS = SPI (Schedule Performance Indeks) indeks vremenskog izvršenja

BCWP / ACWP = CPI (Cost Performance Indeks) indeks troškovnog izvršenja