Istorija izmena programskog rešenja Gala


GALA2017 - 31.07.2017.

 

* Globalno: ukoliko su u footer-u (u globalnim postavkama) bili upisani navodnici, neki izveštaji nisu ispravno radili.
* Predmeri: ukoliko se menja "podvučena" stavka, u opisu (ispod tablice stavki) se vidi i opisna stavka.
* Predmeri: ukoliko se u stavku predmera preuzimala norma i ukoliko je ta norma imala pomoćne analize, program je cenovnike uzimao sa predmera umesto sa vrsta radova.
* Predmeri: ukoliko podizvođačka ponuda nije importovana u predmer, podizvođačka cena se ne upisuje u pomoćnu analizu (nego tek kada se podizvođačka ponuda preuzme).
* Predmeri: ispis rekapitulacija vrsta radova u određenim slučajevima nije ispravno zaokruživao iznose.
* Predmeri: kod navigacije prethodna/sledeća, stavka je dobijala oznaku(ikonu) za drugi naziv, iako drugi naziv nije bio upisan.
* Predmeri: ukoliko se u stavku preuzme postojeća pomoćna analiza (na formi stavki->Unos postojeće analize - Predmeri) koja je imala definisanog podizvođača, cena se nije ispravno prenosila.
* Predmeri: ukoliko je na kraju u drugom opisu stavke bio dodat jedan ili više "space-ova" (prazno polje) moglo se dogoditi da se opis pretvori u ?????.
* Predmeri: na Dodatne obrade dodata mogućnost pridruživanja norme označenim stavkama predmera (Dodatne Obrade->Alati->Knjiga normi, Ctrl+Drag u područje stavki). Ažuriraju se stavke operativnog plana i situacije.
* Predmeri: dodat proces (Obrada predmera->Podizvođači) "Dodaj novi tip podizvođača u pomoćne analize označenih stavki" - proces će dodati novu pom. analizu s odabranim tipom podizvođača i opisom sa stavke. Na taj način je moguće jednu stavku podeliti na više podizvođača.
* Predmeri: na višestruke obrade (Analiza) dodate 4 naredbe za rad sa tekućom pom. analizom (pridruživanje označenim stavkama, ažuriranje na označenim stavkama, ažuriranje na svim stavkama i brisanje tekuće analize iz svih stavki predmera).
* Predmeri: dodata mogućnost promene cene stavke za pojedini tip resursa (rad, materijal ili stroj) - za označene stavke:
Pojašnjenje i primeri za naredbu u meniju "Promena jediničnih cena označenih stavki":
... promena cena stavki i svih resursa za %, ako je Rad=10,Materijal=10,Mašine=10 -> ako je promena za 20%, Rad=12,Materijal=12,Mašine=12, cena stavke = 36
... promena cena stavki samo za % odabranog tipa resursa ako je Rad=10,Materijal=10,Mašine=10 -> ako je promena za materijal za 20%, Rad=10,Materijal=12,Mašine=10, cena stavke = 32
... promena cena stavki za % za odabrani tip resursa, ako je Rad=10,Materijal=10,Mašine=10 -> ako je promena za materijal za 20%, Rad=10,Materijal=16,Mašine=10, cena stavke = 36
* Mašine: dodati Dokumenti i Ostali podaci na osnovni šifrarnik i cenovnike mašina.
* Mašine: dodata polja garažni i inventarni broj.
* Materijali: dodato polje Napomena sa opcijom da se Napomena ažurira u svim cenovnicima i bazi materijala (ili samo u tekućem cenovniku).
* Materijali: područje naziva materijala prošireno (visina polja).
* Radnici: dodati Dokumenti na radnike.
* Alati: dodati Dokumenti i ostali podaci na alate.
* Podizvođači: na import podizvođačkih ponuda dodat filter/prikaz za odabrani tip podizvođača. Takođe, dodat i prikaz svih podizvođača (brisanje filtera) na desni klik na tablici podizvođačkih ponuda.
* Podizvođači: dodat prikaz stavke (zajedno sa analizom) na dnu prozora. Na Meni (Ribbon) dodat checkbox za prikaz opisa stavke u tablici.
* Podizvođači: dodata ikona (kvačica) u tablici podizvođača koja pokazuje stavke koje su preuzete u predmer.
* Podizvođači: na upit za ažuriranje cene stavke dodat naziv podizvođača za kojeg se stavke importuju.
* Budžet: povećan broj numeričkih mesta na 10 + 2 decimale
* Gantogram: Stavke koje su u nazivu sadržale znake navoda (") nisu mogle da se sačuvaju.
* Situacija: dodata polja Predstavnik investitora i sat izdavanja.

 

 

 

GALA2017 - 13.03.2017.

 

* Globalno: u filter (pretragu) na svim tablicama dodata mogućnost upisa Wildcard-a (zvezdice) u tekst, npr. Beton *30* (poziv Ctrl+Alt + Dvoklik)
* Globalno: Dodata opcija za rad sa AutoCAD 2017.
* Globalno: na import materijala i mašina dodata prava pristupa - ako korisnik nema pravo izmene cene materijala ili mašina, import cena materijala ili mašina je zabranjen.
* Globalno: na verziji bez Organizatora, inicijalno su se prikazivali i neaktivni projekti.
* Knjiga normi: ukoliko prethodno nije bio odabran projekt i ukoliko je korisnik brisao vrstu radova u knjizi normi, program je javljao grešku.
* Knjiga normi: kod pomeranja norme, norma nije bila označena (po završetku pomeranja).
* Realizacija: ako se kod unosa realizacije (formule) za dokaznicu građevinske knjigu unese i slika, ona se prenosi i u dokaznicu na listu građevinske knjige (kod izrade situacije).
* Gantogram: na Pregled resursa->Materijali za period dodata kolona "Preostalo" i naredba "Naruči preostalo". Takođe, dodata su prava pristupa na naredbe "Naruči potrebno" i "Naruči preostalo".
* Gantogram: pod određenim uslovima, današnji dan je bio definisan kao neradni (SQL Server 2012 i više).
* Gantogram: Prikaz IFC objekata nije bio prikazivan strukturalno (u drvetu) nego u istom nivou.
* Predmeri: Eksport podizvođača nije ispravno eksportovao vrednost PDV-a
* Predmeri: pravo pristupa za izmenu cene materijala i mašina dodato na formu cena materijala i mašina na stavci predmera (upit za ažuriranje cene se ne pojavljuje ako korisnik nema pravo na izmenu cene materijala ili mašina).
* Predmeri: brisanje tipa podizvođača svodi cenu stavke na 0 (ako stavka nema pomoćne analize sa resursima).
* Predmeri: na stavke predmera dodata ikona ukoliko stavka ima drugi opis.
* Predmeri: kod kopiranja predmera, program pita da li se trebaju kopirati i rekapitulacija.
* Predmeri: na formu stavke predmera (uz postojeću opciju povećanja prozora) dodata opcija povećanja područja resursa i pom. analiza.
* Predmeri: na formu stavke predmera (resursi rada) dodata cena i iznos rada.
* Podizvođači: na eksport podizvođača (template) dodata kolona "Napomena" gde podizvođač može upisati napomenu za stavku. Kod importa, stavka s napomenom ima crvenu cenu i napomena se prikazuje pri prelasku mišem (tooltip).

 

 

 

GALA2016 - 17.11.2016.

 

* Predmeri: omogućena naknadna izmena osobe koja je izradila predmer.
* Predmeri: ukoliko predmer nije imao ni jednu vrstu radova, moglo je da se dogodi da se nije mogao odabrati drugi projekt.
* Predmeri: kopiranje stavke bez opisa nije kopiralo stavku (kod kopiranja predmera).
* Magacini: na izbor magacina dodata kolona Projekt/Klasifikacija.
* Magacini: na dokument "narudžbenica" omogućen unos istog materijala (uz upozorenje).
* Gantogram: omogućen prikaz gantograma i realizacije aktivnosti za zadati period.
* Gantogram: pod odrđenim uslovima, prikaz S-krive nije ispravno prikazivao liniju realizacije.
* Gantogram: prikaz histograma mašina (broj mašina po danu) nije bio ispravan ako mašina nije bila nosilac trajanja ili ako nije bilo radnika na aktivnosti.
* Poslovni partneri: proširena polja za telefone na formi i u tablici.
* Poslovni partneri: na tipove poslovnih partnera dodata opcija za pretragu i sortiranje po nazivu.
* Poslovni partneri: slanje maila sa forme poslovnih partnera nije pokretalo Outlook ako je Outlook već bio otvoren.
* Stavke predmera: prilikom unosa druge cene na stavci, nije bilo moguće izvršiti unos decimala.
* Stavke predmera: nije bilo moguće kopirati tekst opisa stavke između više stavki predmera.
* Stavke predmera: mogućnost definisanja širine, dužine/dubine/debljine i visine na stavci predmera, kao i veza s formulom na normi materijala (Global.ini na serveru, [Global] FormulaMaterijalStavka=1)
* Stavke predmera: na prikaz stavki dodane kolone Š,V,D (ako je aktivna formula na stavci).
* Knjiga normi: ako je program podešen da koristi formulu na materijalu, na normi materijala (u knjizi normi) je moguće upisati formulu za korišćenje na stavci. Kod kopiranja takve norme, sa materijalima se kopiraju i formule.

 

 

 

GALA2016 - 18.07.2016.

 

* Globalno: dodata opcija za upis i prikaz 4 decimale na građevinskoj knjizi.
* Prava pristupa: kada se unosi nova klasifikacija projekta, pravo pristupa na nju imaju svi korisnici koji imaju pravo na klasifikaciju "SVI PROJEKTI".
* Predmeri: Promena faktora ili cenovnika na predmeru ili vrstama radova ne menja cene ukoliko stavka nema resurse.
* Predmeri: Kod kopiranja stavke (ili predmera) nisu se kopirale pridružene slike.
* Predmeri: Kod preuzimanja norme u stavku, moglo se dogoditi da drugi naziv (opis) stavke bude obrisan.
* Cenovnik mašina: Nakon promene cene goriva dodat upit za upis proračunate cene u cenu mašina.
* Gantogram: Pridruživanje više aktivnosti iz OP na aktivnost gantograma više ne sabira iste podizvođače.
* Gantogram: Upis boje na WBS stavku nije prikazivao boju nakon ponovnog otvaranja gantograma.
* Gantogram: Prikaz postotka izvršenja se prikazuje u sredini aktivnosti.
* Gantogram: u Gantogram dodata kolona WBS.
* Gantogram: Brisanje označenih stavki i WBS-stavki brisalo je samo stavke (i dalje se WBS stavke ne brišu ako bi stavka ostala bez "roditelja" - WBS stavke).
* Gantogram: Prikaz (ili skrivanje) horizontalne linije u Gantogramu nije radio ispravno.
* Gantogram: dodat pregled realizacije za zadati datum, s preračunom postotka izvedenosti.
* Vremenska prognoza: nije bilo moguće brisanje arhivirane prognoze ako nije postojala slika.
* Realizacija: ako korisnik nema pravo pristupa na F_StavkeRN_Stavke, tab realizacije pridruženih stavki je skriven
* Realizacija: dodata mogućnost pridruživanja slike na dokaznicu realizacije stavke (Radni nalog). Slika se prenosi kod prenosa realizacije u građevinsku knjigu.
* Realizacija: popravljen prenos označenih (tagovanih) stavki.
* Realizacija: Na sve realizacije (pridružene, aktivnosti na gantogramu ili OP planu) dodato polje Izvedeno Ukupno (Izvedeno do sada + Izvedeno u tekućoj realizaciji).
* Situacija: na izvedenu i priznatu količinu na građ. knjizi dodata opcija za unos pomoću 4 decimale.
* Situacija: promenjeni izveštaji za situaciju i dodata 4 nova izveštaja za građ. knjigu (radi 4 decimale).
* Situacija: kod izrade nove situacije, odgovorna osoba je (kao standardno) postavljen logovani korisnik.
* Situacija: na pregled situacija dodata kolona "Sveukupna vrednost radova".

 

 

 

GALA2016 - 14.04.2016.

 

* Interno: kod deaktivacije programa, u LOG tablicu se upisuju Windows Username i Gala Username tako da se zna koji korisnik je deaktivirao licencu.
* Projekti: na projekte je moguće dodeliti korisnike koji ga ne mogu videti.
* Globalno: testirana integracija sa MS Office-om 2016 (import/eksport/drag-drop iz Office dokumenata u predmer itd.).
* Globalno: na stope PDV-a dodata kolona Šifra
* Globalno: na registre materijala i mašina dodata opcija za bojenje i/ili podebljavanje opisa registra.
* Globalno: na dokumentima (Organizator) ovaranje postojećeg dokumenta nije radilo.
* Projekti: Kolone Izvedeno i Obračunato na Organizatoru uzimaju u obzir popuste/rekapitulacije sa predmera i/ili situacije.
* Knjiga normi: na vrste radova dodata mogućnost bojenja vrste i/ili podebljavanje.
* Mašine: na proračun cene rada mašine dodato područje Radnici, gde je moguće definisati X radnika sa njihovim troškovima. Trošak radnika utiče na ukupnu cenu troškova mašine (Proračunata cena).
* Mašine: na cenovnik mašina dodate naredbe: Upis cena proračuna (upisuje proračunsku vrednost u jediničnu cenu), Promena cene Rada(upisuje cenu rada u područje "Radnici" i tako računa vrednost rada) i Promena cene goriva(upisuje promenjene cene goriva u područje Pogona mašine).
* Mašine: na cenovnik mašina (pregled po registrima) dodat upis prosečne proračunate cene za odabrani registar.
* Mašine: kod izrade novog cenovnika mašina, kopiraju se i troškovi sa odabranog cenovnika (ukoliko korisnik to dozvoli).
* Cenovnik rada: na proračun cene rada po grupi (II-VIII grupa) dodata mogućnost proračuna cene po algoritmu.
* Cenovnik rada: ispis cenovnika rada.
* Izveštaji: u 5 skladišnih izveštaja dodato polje Napomena.
* Izveštaji: dodati novi izveštaji: ispis realizacije podizvođača (3 izveštaja), ispis informacija o predmeru (Info).
* Realizacija: na realizaciju materijala, mašina i radnika (kod izrade radnog naloga) dodate pretraga (Ctrl+Dvoklik) i sortiranje.
* Realizacija: na pregledu materijala iz ERP-a (tablica) i u eksport u Excel dodato označavanje crvenom bojom minus vrednosti (iznosi, cene, količine itd.).
* Realizacija: kod kopiranja radnih sati, dodata opcija za upis od-do sati za označene radnike (na taj način se za sve označene radnike mogu upisati različiti sati od onih koji se kopiraju).
* Realizacija: na unosu radnih sati omogućena izmena vrednosti radnog sata.
* Realizacija: ako se datumi radnog naloga ne menjaju program ne ulazi u provere datuma za stavke i resurse.
* Realizacija: na realizaciju podizvođača na RN (broj radnika), dodata mogućnost upisa radnih sati.
* Gantogram: uz opciju kopiranja aktivnosti iz prethodnih gantograma, dodata mogućnost kopiranja osvetljene aktivnosti na desni klik.
* Gantogram: Postavke gantograma se čuvaju po projektu u direktorijumu C:\GALA\Datoteke\Gantt_X.ini gde je X ID operativnog plana.
* Gantogram: U meni Obrade dodata naredba Brisanje celog Gantograma (svih aktivnosti za Plan).
* Predmeri: kod importa iz Excela, bilo je moguće definisati opisnu stavku sa količinom, a opisna stavka mora imati količinu 1.
* Predmeri: omogućeno pomeranje stavki predmera i definisanje opisne stavke ili podstavke iako postoji izrađen Operativni plan i Situacija (s tim da definisanje podstavke i dalje nije moguće ako postoji situacija).
* Predmeri: na kopiranje predmera dodata provera broja izvornih i odredišnih stavki i brisanje kopiranog predmera ukoliko dođe do problema kod kopiranja
* Predmeri: dodata opcija unosa stope PDV-a po stavci predmera. Dodat upis u označene stavke i na pojedinu stavku. Izmena stope na stavci predmera menja i stopu na gr. knjizi. Kod višestrukog upisa, program daje opciju da upiše na gr. knjigu ili samo na predmer.
* Predmeri: kod kopiranja stavke - ako stavka nije osvetljena - program pokazuje poruku da je stavku za kopiranje potrebno osvetliti.
* Predmeri: pre kopiranja stavke sortiranje kolone se briše.
* Predmeri: na unos/izmenu stavke omogućen upis jedinice mere (uz dosadašnju mogućnost za izbor).
* Predmeri: na tablici jedinice mere omogućeno uzlazno i silazno sortiranje.
* Predmeri: Kod kopiranja predmera je pod specifičnim uslovima moglo doći do zamene ID-a predmera.
* Situacija: pored unosa u iznosu, na avanse dodata mogućnost unosa avansa u postotku. Program računa postotak preostalog avansa.
* Situacija: dodat proces upisa izvedenih količina na osnovu realizacije stavki radnog naloga.
* Situacija: kod izrade prve situacije, stope PDV-a se preuzimaju sa predmera. Nakon toga se stopa kopira od prethodne stavke gr. knjige. Dodat upis PDV stope u označene stavke i na pojedinu stavku.
* Magacini: na Skladišne dokumente (tablica magacina) dodata kolona Klasifikacija ili Projekt, prikazuju se u tablici ako su dodeljeni magacinu.
* Magacini: program je prikazivao magacine za sve klasifikacije umesto samo za odabranu.

 

 

 

GALA2016 - 08.01.2016.

 

* Globalno: Program koristi ProgeCAD2016 (ukoliko je odabrana ta opcija).
* Odgovorne osobe: omogućena promena naziva odgovorne osobe iako se ona negde koristi. Postojeće odg. osobe se ne menjanju na Predmeru i Situaciji.
* Knjiga normi: dodata opcija dodeljivanja slika normi, sa pregledom slike (preview). Kod preuzimanja u stavku predmera, preuzimaju se i slike. Slike moraju biti u C:\Gala\ImagesGala direktorijumu na serveru, moguće je dodati i poddirektorijume. Slike (podržani formati) su: jpg|*.bmp|*.gif|*.wmf|*.png
* Organizator: Kolona "Utrošeno" sada uključuje i ostale troškove na radniku (koje su unešene na realizaciji).
* Organizator: Ispis ugovorenih predmera - Rekapitulacija po Vrstama (na Organizatoru) u određenim okolnostima je ispisivala duple slogove.
* Organizator: Dodata opcija da se klasifikacija učita skupljena, odnosno zatvorena (podešavanja je moguće definisati u meniju Osnovne->Postavke programa->Ostalo).
* Predmeri: kod izmene stavke, program je menjao pomoćni opis (izbrisani su novi redovi) tako da je eksport za podizvođače sa OP eksportovao naziv i opis stavke, iako su bili praktično isti.
* Predmeri: na unos/izmenu pom. analize dodato je polje Ukupna količina, u koje se upisuje (ili izračunava) količina pomoćne analize * količina stavke.
* Predmeri: kod ispisa izveštaja sa naslovnom stranicom - ukoliko bi prva stavka bila opisna, izveštaj nije ispisivao Predmet predmera i odg. osobu.
* Predmeri: Prilikom sortiranje kolone Napomena u predmeru, prikazivali su se dupli zapisi.
* Predmeri: na višestruke obrade, dodat je tab sa prikazom slika (klik na stavku pokazuje pridružene slike).
* Operatvni plan: u Dodatne obrade, dodat je eksport pomoćnih analiza u Excel.
* Realizacija: na kopiranje radnih sati, dodata opcija za kopiranje Tipa rada
* Realizacija: Na realizaciju stavki radnog naloga, dodata oznaka stavke.
* Realizacija: na formu radnih naloga, dodata naredba za import realizacije (pomoćnih analiza) iz Excel-a.
* Realizacija: dodata mogućnost da se zabrani unos količine u minus (kod realizacije materijala iz ERP-a). Takođe, materijali koji nemaju stanje se ne prikazuju.
* Realizacija: na materijale iz Erp-a, dodat je Eksport u Excel (naručene, izdate i utrošene količine, stanje, cene, iznosi itd.)
* Realizacija: na unos realizacije podizvođača (realizacija pom. analiza iz OP, realizacija pridruženih stavki ili pom. analiza na gantogramu), dodata je opcija unosa kumulativne količine.
* Realizacija: kod unosa stavke realizacije, u izvedenu količinu se standardno upisuje preostala količina, umesto planirane količine.
* Dinamički plan: Eksport za realizaciju aktivnosti nije ispravno eksportovao vrednost količine za prvu aktivnost.
* Mašine: dodat modul za proračun cene mašine na osnovu kalkulativne vrednosti, obaveza, troškova održavanja, troškova pogona, sati čekanja itd.
* Materijali: Pored eksporta materijala po izabranom cenovniku, dodatno je moguće izvršiti export i za određeni registar.
* Situacija: pod određenim uslovima, kod pregleda situacije koja nije poslednja, prikaz vrednosti sa uključenim popustima nije bio uvek ispravan.

 

 

 

GALA2015 - 21.09.2015.

 

* Globalno: popravljena provera unosa nedozvoljenih znakova.
* Globalno: Polja za kurs na predmeru i situaciji proširena na 8 decimala.
* Partneri: Dodat filter po tipovima poslovnih partnera (verzija bez Organizatora).
* Projekti: na projektima (Ugovorni podaci) dodata opcija za unos aneksa ugovora.
* Projekti: Kod unosa Opisa radova na projektu, naziv je obavezno polje.
* Predmeri: kod importa podizvođačkog ili izvođačkog predmera, dodata mogućnost promene stope pdv-a.
* Predmeri: na drugu količinu stavke, dodata opcija "Saberi količine podstavki" koja će u drugu količinu stavke upisati zbroj količina podstavki.
* Predmeri: kod importa predmera iz Excel-a, dve stavke za redom ne mogu biti opisne.
* Operativni plan: kod importa podizvođačkog predmera, dodata mogućnost promene stope pdv-a.
* Radni nalozi: dodata naredba za osvežavanje podataka na radnom nalogu.
* Realizacija: radni sati (redovni rad, zastoj i prekovremeni sati) se računaju kumulativno (na osnovu od-do datuma).
* Situacija: dodan export i import situacije s dokaznicama i formulama, tako da je moguće (npr.) eksportirati situaciju, obrisati je, promeniti prethodnu, napraviti novu situaciju i importovati. Tada će se importovati izvedene količine sa dokaznicama i formulama.
* Situacija: ako je situacija overena, obavezan je datum overe.
* Situacija: Na dokaznicu i formule dokaznice dodata opcija da se podatak ubacuje ispod osvetljenog reda (de se ne mora pomerati naknadno).
* Reversi alata: ikona na radniku (kome je izdat alat) nije uvek prikazivala ispravan status.
* Dinamički plan: na ispis očekivanih prihoda/rashoda dodata oznaka projekta na koji se ispis odnosi.
* Dinamički plan: na ispis Materijal za period dodat ispis šifre materijala i finansijska vrednost materijala.
* Dinamički plan: kod ispisa materijala i mašina za period datumi nisu ispravno uzimani kao filter.
* Dinamički plan: na ispis očekivanih prihoda/rashoda, dodata su zbirna polja (ukupno prihod/rashod).

 

 

 

GALA2015 - 08.07.2015.

 

* Registri: na unos/izmenu registra (na vrhu prozora) dodat tip registra (Materijal ili Mašina).
* Mašine: kod importa mašina iz Excel-a, registar se nije pravilno dodavao u tablicu registara (ako je postojao u Excelu a ne i u tablici registara).
* Projekti: aktivna klasifikacija je vidljiva u naslovu.
* Situacija: ako je postojala samo jedna situacija i ako se ugovorio dodatni predmer, vrste radova novog predmera se nisu videle u situaciji (osvežavanje nije radilo ispravno).
* Građevinska knjiga: dodato pomeranje formula gore/dole.
* Građevinska knjiga: izmenjeni svi standardni izveštaji za ispis građevinske knjige, tako da ispisuju formule prema redosledu koji je u građ. knjizi.
* Građevinska knjiga: popravljeno zaokruživanje priznate količine.
* Predmeri: na višestrukim obradama, kod ažuriranja dokaznice, prozor sa stavkama se nepotrebno otvarao.
* Predmeri: zabranjen unos zagrada u Gradilište i Objekat radi problema sa ispisom.
* Predmeri: nakon izmene stavke, naredbe za pomeranje i kopiranje stavke, stavke su bile skrivene.
* Predmer i Plan: eksport podizvođačkih stavki eksportovao je i opise drugog tipa podizvođača (ako je postojalo više tipova podizvođača).
* Stavke predmera: dodata mogućnost bojenja teksta i pozadine opisa stavke, radi isticanja u predmeru.
* Stavke predmera: dodata polja druga cena, druga JM i druga količina. Kod izrade građ. knjige, te vrednosti se prenose umesto vrednosti sa stavke (JM, količina i cena).
* Radni nalozi: dodati indirektni troškovi na Radni nalog.
* Radni nalozi: ukoliko je radni nalog overen i ako korisnik nema prava da ga "razoveri", izmena i brisanje radnog naloga nije moguće.
* Mrežni plan: kod izbora IFC projekta, bio je vidljiv naslov "Molimo pričekajte" koji je bunio korisnika.
* Dokumenti: dodata opcija da se dokument(i) mogu pridružiti drag/drop metodom iz otvorenog My Computer-a.
* Realizacija: kod brisanja realizacija materijala, program ne proverava naziv materijala (radi mogućih problema sa pogrešnim unosom).

 

 

 

GALA2015 - 04.05.2015.

 

* Globalno: Na resurs mašina i na cenovnike mašina dodato polje cena sata čekanja mašine.
* Globalno: Na Registre za pretragu dodat tip, tako da se mogu izraditi i registri za mehanizaciju. Na pregled registara dodat je filter po tipu.
* Globalno: Dodate procedure za pomeranje registara (premeštanje), za unos registara za mašine, za pridruživanje mašine registru, filter po registrima na cenovnicima mašina, bazu mašina i cenovnik za izbor mašina (u stavku predmera).
* Globalno: Registri za pretragu prikazuju materijale/mašine za odabrani registar i sve podregistre ili prazno ako tekućem registru i podregistrima nije dodeljen materijal/mašina.
* Globalno: Na cenovnike mašina, bazu mašina i cenovnik mašina za tekući predmer dodata opcija dodeljivanja mašine registru drag/drop metodom.
* Dokumenti: mogućnost pridruživanja više dokumenata odjednom (multiselect) na svim područjima (Projekti, predmeri itd.)
* Izveštaji: popravljeni ispisi Analize stavke (preračunata vrednost).
* Projekti: na Ugovorne podatke, dodato polje Mesto troška (ERP).
* Predmeri: Import GAEB predmera nije radio ispravno pod specifičnim uslovima.
* Predmeri: kod promene cena stavki predmera popravljeno zaokruživanje iznosa.
* Predmeri: Pored promene cena označenih stavki koji utiču na rad, dodat i proces kojim se cene stavki mogu menjati i to sa uticajem na sve resurse. Ako je cena stavke manja od zbira materijala i mehanizacije, korisnik će biti upozoren i takve stavke će biti označene.
* Predmeri: U eksportu predmera u MS Excel, dodata opcija za eksport vrednosti rada, materijala i mehanizacije.
* Predmeri: Ako predmer u Excelu sadrži vrednosti rada (kolona J), materijala (kolona K), mehanizacije (kolona L) - te vrednosti će biti importovane u program kao jedinična cena stavke.
* Predmeri: Eksport predmera u Excel sadrži naslove kolona (JM, količina, cena, iznos) za svaku vrstu.
* Mrežni plan: dodata opcija za definisanje mašine kao nosioca trajanja aktivnosti.
* Mrežni plan: Unos/izmena/brisanje resursa mašine (na gantogramu) ažurira trajanje aktivnosti.
* Mrežni plan: dodat poziv trajanja aktivnosti i sa resursa mašina (detalji aktivnosti, tablica mašine).
* Mrežni plan: Ukoliko mašina nije nosilac trajanja aktivnosti, broj mašina se računa na osnovu najvećeg učinka norme rada.
* Mrežni plan: Ukoliko je mašina nosilac trajanja aktivnosti, broj radnika se računa na osnovu norme mašine.
* Mrežni plan: Kod promena izvršilaca (unos/izmena/brisanje) izračunava se novi broj izvršilaca
* Magacini: uz mogućnost pridruživanja magacina projektu i/ili predmeru, dodata i opcija pridruživanja magacina klasifikaciji projekta.
* Magacini: Pregled Materijala -> Filter po registrima, filtrira materijale po izabranom registru i podregistrima.
* Realizacija: u tablicu za povezivanje sa ERP-om dodato polje KlasifikacijaID.
* Realizacija: na realizaciju mašina, dodata polja: sati čekanja, cena sata čekanja i iznos.
* Realizacija: na radni nalog dodata opcija "Overi Radni nalog". Ako je uključena, stavke i resursi se ne mogu menjati (unos/izmena/brisanje).
* Realizacija: dodato pravo pristupa "Razoveri radni nalog".
* Realizacija: na prozor za izbor materijala iz ERP-a dodata pretraga materijala (unutar registra ili po svim registrima),kao i opcija za povećanje prozora (resize).
* Realizacija: na prozor za izbor materijala iz ERP-a dodata kolona Registar.
* Realizacija: kod realizacije opisne stavke (pom. analize), prenose se opisi i osnovne i opisne stavke.
* Realizacija: dodata mogućnost izmene opisa stavke realizacije.
* Realizacija: dodata mogućnost unosa radnih sati u 24-satnom vremenu.
* Radni sati: kod kopiranja radnih sati za radnike, nije se prenosila cena sata rada
* Radni sati: kod izbora radnika za realizaciju, prikazuju se samo aktivni radnici.
* Situacija: dodata komanda za upis datuma overe situacije (u Meni Obrade).
* Finansije: Ispis finansijskih podataka (vrednost situacije) i Raspored uplata sadrži avanse i rekapitulacije (dodatne avanse, popuste itd.)

 

 

 

GALA2014 - 08.01.2015.

 

* Globalno: Prilikom ulaza u program, projekti su skriveni. Za prikaz, potrebno je kliknuti na klasifikaciju.
* Globalno: Finansijski podaci - pod određenim uslovima, prikaz situacija nije bio filtriran za tekući projekt i pokazivao je sve situacije.
* Globalno: Kod logovanja, čuvanje korisničkog imena nije se čuvalo po korisniku.
* Odgovorne osobe: dodato polje napomena.
* Radnici: Popravljena greška kod izmene Ostalih troškova za radnika (na tablici Radnici).
* Situacija: kod eksporta predmera za izvođače/podizvođače, dodata opcija za izbor predmera koji se eksportuju.
* Situacija: Optimizovan prikaz situacija i stavki. Standardno se selektuje poslednja situacija.
* Situacija: Kumulatvni upis količina (na građevinskoj knjizi), prilikom zatvaranja prozora inicirao je grešku.
* Projekti: Nakon izrade zaglavlja projekta, kopiranja iz postojećeg predmera i nakon unosa novog projekta, program se sam zatvarao.
* Predmeri: ispravljena greška kod importa mašina iz Excela.
* Predmeri: Import IFC datoteke nije ispravno importovao nazive spratova (Stories) ukoliko su u nazivu sadržali znak "," (zarez).
* Predmeri: Povećana margina zaglavlja i podnožja na 1.4 cm
* Partneri: dodate dodatne kolone (verzija bez Organizatora).

 

 

 

GALA2014 - 07.07.2014.


* Globalno: Pravo pristupa za rad s mobilnim uređajima.
* Globalno: Ažuriranje web-baze podataka sa pravima pristupa za rad sa mobilnim uređajima.
* Mobile: Realizacija resursa (rad, materijal, mašine) za izabrani projekt.
* Mobile: Izrada građevinske knjige (unos izvedenih količina).
* Mobile: Izrada dokaznice/a s mogućnošću pridruživanja postojeće slike ili fotografiranje i upload.
* Mobile: Izrada formula/e za dokaznicu s automatskim preračunom vrednosti situacije.
* Mobile: Izrada narudžbenice s odabirom skladišta, org. jedinice, kupca, datuma ...
* Mobile: Unos naručenog materijala (količina, cena, datum, vreme isporuke itd.)

 


GALA2014 - 18.04.2014.


* Globalno: Reperni (bazni) cenovnici - mogućnost izrade baznih cenovnika po državama koji se koriste za automatsku kalkulaciju cena stavke ili importa projektantskog predmera.
* Globalno: Elementarni model (tipovi, vrste, stavke). Pridruživanje modela Projektu, predmeru, situaciji. Pridruživanje stavki predmera ili situacije stavkama modela. Proračun vrednosti projekta na osnovu prethodnih modela sa situacija.
* Globalno: Budžetiranje - (tipovi, stavke, faze). Izrada budžeta, automatska izrada faza budžeta, prenos realizovane faze u sledeću fazu.
* Globalno: interne izmene na brojačima zapisa itd. Napravljena konverzija za postojeće podatke.
* Globalno: Vizualne promene, povećanje button-a.
* Globalno: kod izbora odgovorne osobe (za prava pristupa) dodat filter Aktivni/Neaktivni/Svi
* Knjiga normi: dodato polje "Drugi naziv" (upisuje se na dvoklik opisa norme).
* Knjiga normi: Eksport repernih pozicija za projektante.
* Odgovorne osobe: dodata opcija Aktivne/Neaktivne odgovorne osobe sa filtriranjem.
* Projekti: na projekte dodata tablica za izbor vrste (opisa) radova.
* Predmeri: Import projektantskih predmera iz Excela automatski izračunava cenu stavke i pridružuje joj resurse iz repernih cenovnika.
* Predmeri: Export izvođačkih stavki u Excel (zahtev za ponude) optimizovan.
* Predmeri: Izmena vrste radova pod određenim uslovima nije bila aktivna.
* Predmeri: mogućnost povećavanja prozora za kalkulaciju stavki.
* Predmeri: Ukoliko izvođač nije upisao cenu stavke, polje je obojeno, a importovani dokument dobija ikonu upozorenja.
* Predmeri: U exportu "Uporedne ponude izvođača" cene za koje nisu upisane vrednosti biće uokvirene.
* Realizacija: Dodate 4 kolone realizacije: Realizacija stavki radnog naloga, pridruženih stavki (sa gantograma), Aktivnosti (s gantograma) i podizvođača.
* Magacini: Na narudžbenice dodata ikona ukoliko dokument ima pridružene dokumente.
* Magacini: kod overe dokumenata, pod određenim uslovima nije se upisivao datum overe.
* Magacini: Na stavke svih skladišnih dokumenata dodato polje Opis.
* Situacija: NR naredba premeštena na ribbon bar.
* Situacija: na prozorima brze obrade (za tekuću situaciju i kumulativni unos) dodat horizontalni klizač, podešen položaj prozora kod otvaranja.
* Situacija: Eksport situacije u MS Excel optimizovan.
* Situacija: Kod izrade situacije, automatski se upisuje prvi žiro račun vlasnika.
* Situacija: Na eksport situacije za izvođače, dodata kolona Ugovorena količina
* Proizvodnja: kod izrade skladišnog dokumenta, program pita za datum i vreme isporuke.
* Proizvodnja: Dodat checkbox "Overeno" (kao na radnim nalozima realizacije), 2 kolone realizacije i utrošci resursa.
* Proizvodnja: kod izrade SKL dokumenta, upisuje se oznaka radnog naloga.
* Vremenska prognoza: dodata mogućnost povećavanja prozora
* Stavke predmera: dodato polje Drugi opis (za npr. strani jezik).GALA2013 - 23.12.2013.

 

* Globalno: dodata prava pristupa na kursnu listu, tablicu i formu.
* Knjiga normi: Na tablicu materijala u knjizi normi dodata kolona Šifra materijala.
* Knjiga normi: kopirana norma u knjizi normi se pozicionira ispod one od koje je nastala.
* Cenovnici: na cenovnicima materijala i mašina klik na cenovnik nije zadržavao fokus na cenovnku (radi skrolovanja mišem) nego se fokusirao na materijal ili mašine.
* Predmeri: eksport u Excel po prvom nivou vrsta radova eksportuje i opšte uslove za sve vrste radova.
* Predmeri: optimizovan import materijala.
* Predmeri: na kalkulaciju stavke, u tablicu Materijali, dodata kolona Šifra,
* Predmeri: dodata valuta i kurs.
* Predmeri: Dodat meni Izvođači sa upisom tipa izvođača, eksportom u Excel i importom iz Excel-a
* Predmeri: Novi modul - Izvođači. Import izvođačkih cena iz Excel-a (stavke predmera), poređenje, export uporednog pregleda u Excel itd.
* Predmeri: dodata 2 procesa - obriši podizvođača ili izvođača iz tagovanih stavki
* Proizvodnja: Nakon pozivanja procesa "Završi proizvodnju", nije moguće izrađivati ostale skladišne dokumente za tekuću stavku radnog naloga.
* Proizvodnja: Prikaz negativne količine u stavkama radnog naloga nije bio vidljiv.
* Proizvodnja: na formu cene proizvoda, dodata nova polja za prikaz: vrednost resursa za proizvod (rad,materijal,mašine) za povećanje/smanjenje cene (postotak) i prikaz cena. Zbir svih (promenjenih) cena resursa = cena proizvoda (sa mogućnošću ručnog unosa cene).
* Proizvodnja: Za materijal koji ima sastavnicu (proizvod) moguće je menjati sastavnicu iako se proizvod koristi u radnom nalogu.
* Proizvodnja: Dodat istorijski prikaz sastavnica koje su korišćene kod realizacije, za tekući materijal (na formi materijala).
* Proizvodnja: Pod određenim uslovima, program nije prenosio cenu proizvoda iz poslednjeg cenovnika (kod realizacije proizvodnje).
* Proizvodnja: na stavku proizvodnje (Radni nalog) dodata kolona šifra.
* Proizvodnja: dodat poziv za ispis cenovnika proizvoda.
* Proizvodnja: mogućnost izrade stavki radnog naloga za označene (tagovane) stavke.
* Proizvodnja: Greškom je bilo moguće napraviti izlazni dokument s količinom većom od izvedene, ili 2 ili više puta manju količinu od izvedene ali s ukupnom izlaznom količinom većom od izvedene.
* Proizvodnja: na narudžbenicama se vidi šifra i naziv magacina
* Proizvodnja: utrošak resursa nije uzimao jediničnu količinu sa sastavnice.
* Realizacija: Kod upisa izvedene količine stavci radnog naloga, program prenosi utrošeni materijal za proizvod (materijal koji je vezan na sastavnicu). Kod izmene količine, program nudi preračun količina resursa.
* Realizacija: Prikaz dosadašnje realizacija proizvoda u stavci radnog naloga nije pokazivao ispravne vrednosti.
* Realizacija: Dodata polja SkladisteID i ProjektID u tablicu za ERP (GALA_SKL_KarticaERP)
* Realizacija: Finansijski podaci se nisu ispravno računali kada je količina pomoćnih analiza bila različita od 1.
* Realizacija: Prikaz materijala za realizaciju (kada korisnik koristi ERP) se puni na osnovu ID-a projekta.
* Realizacija: Unos realizacija mehanizacije (mašine koje nisu planirane u OP) nije koristio ispravan cenovnik.
* Realizacija: Na pregled materijala za utrošak (iz ERP-a) dodata kolona šifra.
* Realizacija: Na radnom nalogu povećane varijable utroška resursa.
* Knjiga normi: Zabranjena izmena/brisanje norme koja je korišćena kao sastavnica na realizaciji, kada je norma sastavnica proizvoda.
* Knjiga normi: Mogućnost povećanja prostora vrsta radova (horizontalno).
* Magacini: na Narudžbenice dodata naredba "Naknadna napomena" - unos naknadne napomene na narudžbenice koje su overene.
* Magacini: dodana 3 nova prava pristupa: F_NAR_dodatnaNapomena za unos naknadne napomene na overene narudžbenice,P_OvjeraNaknadneNARNapomene za overu naknadne napomene,W_NaknadneNapomene za overavnaje više naknadnih napomena.
* Magacini: Ako korisnik koristi ERP (Erp=1), kod unosa narudžbenice otvaraju se materijali cenovnika 0 sa registrima koji su označeni kao "Materijali iz ERP-a"
* Magacini: mogućnost overe svih naknadnih napomena za projekat.
* Magacini: dodan tip skladišta "Proizvodno".
* Operativni plan: Eksport za podizvođače je sekao opis pomoćnih analiza i zato je eksportovao i opis stavke.
* Operativni plan: Ubrzan import materijala koji je eksportovan iz jednog OP i importovan u drugi.
* Operativni plan: Popravljen unos količine podizvođača na podstavci OP - dodato 8 decimala na količinu radi tačnog proračuna.

 

 

GALA2013 - 09.10.2013.

 

* Globalno: dodata 3 prava pristupa: Pravo na overu Otpremnice, Izdatnice, međuskladišnice.
* Globalno: kod promene oznake dokumenata (postavke programa), polje se nakon promene nije odmah osvežavalo.
* Globalno: Poziv za proveru baze podataka je moguć samo na serverskom računaru.
* Globalno: Optimizovano brisanje jedinice mere (provera).
* Radnici: Unos istog imena i prezimena nije moguć.
* Odgovorne osobe: Javna struktura preduzeća pokazuje samo odg. osobe koje nisu dodeljene nijednoj strukturi.
* Mehanizacija: na prozore mašine (normiranje), cenovnici mašina i izbor mašine za realizaciju, dodata kolona Kooperant.
* Knjiga normi: kod kopiranja norme, kopirana norma nije imala fokus.
* Predmeri: u višestrukim obradama kolona "iznos" se nije ispravno upisivala. Ctrl+Enter menja tekuću stavku (brza promena), osim ako postoji situacija (tada se otvara forma).
* Predmeri: u višestrukim obradama bilo je moguće upisati jediničnu cenu koja je manja od resursa (bez rada).
* Predmeri: Omogućen import materijala i mašina prethodno eksportovanih u Excel - iz različitih predmera.
* Predmeri: Kod importa resursa, dodata provera da se onemogući slučajni izbor pogrešnog Excel fajla.
* Predmeri: Brisanje predmera nije bilo moguće ako predmer pripada projektu za koji je napravljen operativni plan.
* Proizvodnja: mogućnost unosa isporučene količine kod izrade SKL izlaznih dokumenata.
* Proizvodnja: Dodato osvežavanje prikaza cena proizvoda kod promene cenovnika resursa.
* Proizvodnja: Na cenovnik proizvoda dodata kolona Šifra.
* Proizvodnja: Mogućnost završavanja proizvodnje stavke RN - ako su izvedena i isporučena količina jednake. U tom slučaju svi skladišni dokumenti postaju overeni.
* Proizvodnja: Ako je proizvodnja stavke radnog naloga završena, nije moguće menjati izvedenu količinu.
* Proizvodnja: Na Stavke RN u proizvodnji dodata kolona "Z" koja označava završenu proizvodnju.
* Proizvodnja: Stavke radnog naloga imaju vidljivu šifru proizvoda.
* Proizvodnja: Dodat ispis narudžbina i radnih naloga.
* Materijali: Dodat proces za izradu upisa ERPID-a za sve cenovnike.
* Materijali: Materijal koji je definisan kao sastavnica, a nalazi se na skladišnom dokumentu ne može više biti običan materijal.
* Materijali: Kod importa iz ERP sistema, program dodatno proverava ID varijable, radi mogućih grešaka kod upisa iz ERP-a.
* Materijali: Export i import materijala u Excel za odabrani cenovnik. Mogućnost promene (šifra, naziv, dobavljač, registar) ili dodavanja (dobavljač,registar) podataka.
* Materijali: Pre importa materijala iz ERP-a, program proverava da li je izrada cenovnika u toku i ako jeste, proces se prekida.
* Operativni plan: Omogućen import materijala i mašina pretodno eksportovanih u Excel - iz različitih operativnih planova.
* Operativni plan: Kod importa resursa, dodata provera da se onemogući slučajni izbor pogrešnog Excel fajla.
* Operativni plan: Popravljen upis kooperanata kod izrade Operativnog plana (prikaz ikona).
* Operativni plan: Prenos NR predmera u Operativni plan nije ispravno upisivao ID roditeljske stavke i kod eksporta za podizvođače javljao je grešku.
* Magacini: Uz narudžbinu, mogućnost overe još 3 skladišna dokumenta: Otpremnica, Izdatnica, međuskladišnica.
* Magacini: Overeni izlazni dokumenti (Otpremnica, Izdatnica, međuskladišnica) se ne mogu brisati.
* Magacini: Na dokument Narudžbine dodata mogućnost dodeljivanja postojećih (svi formati) ili izrada novih dokumenata (MS Office) - u skladištu i proizvodnji.
* Magacini: Uz izdatnice, vidljiva je i količina primljenog materijala iz ERP-a. Takođe, dodate su kolone "Utrošeno" i "Stanje" materijala.
* Magacini: Narudžbine - mogućnost pretrage materijala po svim narudžbinama (po nazivu i šifri) i po svim magacinima i projektima.
* Magacini: Na stavke narudžbina dodata standardna pretraga (Ctrl + dvoklik).
* Magacini: Prikaz prijemnica (osvežavanje) nije bio dobar kada nije postojalo skladište za tekući projekt.
* Magacini: Kopiranje skladišnog dokumenta kopiralo je i vreme overe (ako je dokument koji se kopira bio overen).
* Magacini: Kopiranje međuskladišnice javljalo je grešku u jedinstvenom ključu.
* Realizacija: Omogućen sort po prezimenu i imenu u tabeli radnih sati (Radni nalog).
* Realizacija: Mogućnost unosa radnih sati drag/drop metodom (poziv procedure Radnici na desnom kliku sa tabele radnih sati (stavka radnog naloga)).
* Realizacija: Mogućnost unosa realizacije materijala drag/drop metodom (poziv procedure na desnom kliku sa tabele realizacije materijala na Radnom nalogu).
* Realizacija: Za realizaciju materijala iz ERP software-a, mora postojati upisan GALA ID.
* Realizacija: Preimenovane kolone sa količinama (kod izbora materijala iz ERP-a) radi jasnijeg prikaza.
* Realizacija: Ako program naiđe na stavke OP koje nemaju ekvivalent u stavkama predmera, pokazaće poruku i izići van.
* Realizacija: Na realizaciju radnih naloga, na utroške materijala i mašina dodate kolone cena i iznos.
* Realizacija: Na realizaciju stavki (u radnom nalogu) dodata opcija za pridruživanje dokumenata (postojeći, novi) koji se automatski prenose kod izrade građevinske knjige.
* Situacija: na sve izveštaje (s naslovnom stranom situacije) dodat ispis polja "napomena pre".

 


GALA2013 - 15.07.2013.


* Globalno: Proizvodnja bazirana na materijalima koji su ujedno i proizvodi (sastoje se od drugih resursa). Izrada trebovanja proizvoda, proizvodnih radnih naloga i skladišnih dokumenata.
* Globalno: mogućnost izrade cenovnika proizvoda (materijali koji su označeni kao sastavnice).
* Globalno: Provera naziva vrste radova (kod exporta u MS Excel po prvom nivou) zbog problema sa nestandardnim slovima/znakovima i izrade sheet-a na osnovu tog naziva.
* Globalno: Dodatno optimizovan eksport cenovnika sa predmera i plana.
* Globalno: kod velikih količina i malih iznosa (ili obrnuto) bila su moguća odstupanja u vrednostima (radi zaokruživanja) kod vrednosti resursa na predmeru i Operativnom planu.
* Globalno: Dodato 9 novih procedura u pravima pristupa.
* Globalno: Proširena kolona naziva materijala u tablici i cenovniku materijala.
* Globalno: Dodato pravo pristupa : Može unositi materijal u registar na kojem je zabranjena izmena.
* Materijali: Zabranjen unos materijala u registar na kome je označeno "Zabrani izmenu".
* Materijali: Ako se materijal koristi na skladišnom dokumentu, nije moguća izmena "Materijal je sastavnica" opcije.
* Projekti: Pomeranje klasifikacije prema gore nije radilo ispravno.
* Projekti: Na formi projekata dodata mogućnost upisa Org. jedinice.
* Radnici: Omogućeno sortiranje i po podizvođačima.
* Realizacija: klik na Izbor stavke (ako stavka ne postoji) pokazivao je kritičnu grešku.
* Realizacija: Dodata opcija beleženja podizvođača (firma i broj radnika po tipu (Zidari, Tesari itd.)
* Realizacija: Unos radnih sati na radnim nalozima nije moguć za isti datum i vreme koje se preklapa.
* Predmeri: Eksport uporednih predmera za podizvođače radi bez instaliranog MS Excel-a, eksportuje se i opis stavke.
* Predmeri: Uz Eksport i import materijala, dodati i eksport i import rada i mašina u MS Excel.
* Predmeri: Promena faktora na predmeru (za pojedini resurs) menja cene samo tekućeg resursa.
* Predmeri: Kopiranje vrste radova (koja je imala roditelja) nije radilo ispravno.
* Predmeri: Nakon kopiranja i zatvaranja iz procedure Kopiranje predmera pa prelaska na Projekte (Klasifikacija) program je javljao grešku o učitavanju projekta.
* Magacini: Kopiranje narudžbine ne kopira oznaku "Overeno".
* Magacini: kod izrade SKL dokumenata, na stavke se upisuje cena iz cenovnika proizvoda.
* Magacini: Mogućnost unosa materijala u stavke skladišnih dokumenata drag/drop metodom.
* Magacini: Na narudžbine dodata kolona Org. jedinica.
* Magacini: Omogućeno korigovanje rednog broja na svim skladišnim dokumentima, na izmenu dokumenta.
* Situacija: Omogućena izmena oznake stavke u građevinskoj knjizi.
* Situacija: Eksport po prvom nivou vrsta radova ima mogućnost definisanja redosleda kolona i proizvoljnog upisa formula.
* Operativni plan: Eksport uporednih predmera optimizovan - eksportuje se i opis stavke.
* Operativni plan: Uz Eksport i import materijala, dodati i eksport i import rada i mašina u MS Excel.

 

 

GALA2013 - 08.05.2013.

 

* Globalno: Provera naziva vrste radova (kod exporta u MS Excel po prvom nivou) zbog problema sa nestandardnim slovima/znakovima i izrade sheet-a na osnovu tog naziva.
* Globalno: Dodatno optimizovani eksporti cenovnika sa predmera i plana.
* Globalno: Kod velikih količina i malih iznosa (ili obrnuto) bila su moguća odstupanja u vrednostima (zbog zaokruživanja) kod vrednosti resursa na predmeru i Operativnom planu.
* Realizacija: klik na Izbor stavke (ako stavka ne postoji) pokazivao je kritičnu grešku.
* Predmeri: eksport uporednih predmera za podizvođače radi bez instaliranog MS Excel-a.
* Predmeri: Uz eksport i import materijala, dodati i eksport i import rada i mehanizacije u MS Excel.
* Predmeri: Promena faktora na predmeru (za pojedini resurs) menja cene samo tekućeg resursa.
* Situacija: Omogućena izmena oznake stavke u građevinskoj knjizi.
* Operativni plan: Optimizovan eksport uporednih predmera.
* Operativni plan: Uz eksport i import materijala, dodati i eksport i import rada i mehanizacije u MS Excel

 

GALA2013 - 31.03.2013.

 

* Globalno: mogućnost promene veličine radnog prozora (veličina 1024x768 je najmanja moguća).
* Globalno: Export u MS Excel je prepisivao datoteku, iako bi korisnik kliknuo na prekid.
* Globalno: Pre nadogradnje pokreće se backup datoteka iz \Update\ direktorijuma. Backup se čuva u \Datoteke\Backup\ direktorijumu na serveru.
* Globalno: Kod izmene korisničkog odbrojavanja dokumenata (u postavkama programa), upisivana je pogrešna vrednost.

* Globalno: dodato [NEAKTIVAN] na materijale (kod importa) koji imaju upisano 1 u polju User1 u tablici MaterijaliERP
* Odgovorne osobe: Brisanje registra nije radilo ispravno (izbor registra, pa prekid brisalo je postojeći registar).

* Odgovorne osobe: Brisanje odgovorne osobe automatski briše osobu iz svih registara prava pristupa.

* Predmeri: kod preuzimanja postojeće analize, omogućeno preuzimanje svih analiza za stavku. Naredbe dodate na desni klik.
* Predmeri: Desni klik na rad ili jediničnu cenu (normativni proračun) mogao je pokazivati sitne razlike.

* Predmeri: Omogućen import materijala u cenovnik (Predmer->Obrade).
* Predmeri: Omogućen normativni prikaz resursa (rad, materijal, mehanizacija) na formi izmene stavke.
* Predmeri: Kod kopiranja postojećih analiza iz predmera (ako je odabrana stavka), stavka postaje nosilac kopiranih analiza.

* Predmeri: Mogućnost pomeranja pomoćnih analiza unutar stavke predmera (u dodatnim obradama).
* Predmeri: Eksport predmera u MS Excel datoteku radi bez instaliranog Excel-a.
* Predmeri: Na izmenu pomoćne analize, dodato polje oznaka pomoćne analize (nije bilo vidljivo).
* Predmeri: Na import za podizvođače dodata kolona Oznaka.

* Predmeri: kod preuzimanja postojeće analize, omogućeno preuzimanje svih analiza za stavku. Naredbe dodate na desni klik.
* Predmeri: Desni klik na rad ili jediničnu cenu (normativni proračun) mogao je pokazivati sitne razlike.
* Operativni plan: Eksport u Excel je (u slučaju da datoteka postoji) kreirao novu datoteku ali sa pogrešnom ekstenzijom.
* Operativni plan: Prikaz ili sakrivanje cena kod importa podizvođača, nije uvek ispravno sakrivalo kolone.

* Operativni plan: Na izmenu pomoćne analize, dodato polje oznaka pomoćne analize (nije bilo vidljivo).
* Operativni plan: Na import za podizvođače dodata kolona Oznaka.
* Reporti: dodata zabrana izmene izveštaja (izmena design-a) - P_ReportDesign
* Registri: dodato polje "Zabrani izmenu" - kada je uključeno, za materijale koji pripadaju tom registru moguće je izmeniti samo cenu - P_ChangeRegisterResource

* Realizacija: na radni nalog dodat checkbox "Overeno" (služi za overu radnih sati) + prava pristupa na njega.

* Realizacija: dodati tipovi rada (na Unos radnih sati u karnet).
* Magacini: dodat jedinstveni ključ za stavke skladišnih dokumenata (Dokument + RedniBroj) radi povezivanja sa ERP-om.
* Magacini: kod Kopiranja narudžbine omogućena promena magacina i operativnog plana.
* Magacini: na narudžbine dodate kolone Gradilište i naziv projekta
* Magacini: na narudžbine dodat checkbox "Samo tekuće skladište".
* Magacini: Ako korisnik nije imao prava pristupa na stavke skladišnih dokumenata i ako bi 2x kliknuo na unos, program je ubacivao stavku sa vrednošću 0.
* Magacini: Dodato pravo pristupa na ažuriranje stavki dokumenta narudžbine (unos/izmena/brisanje) nakon što je narudžbina overena.
* Dinamika: Komanda u meniju "Dodatne obrade->Finansije" pokazuje finansijske podatke za WBS i ceo projekat.
* Dinamika: Prikaz završenosti (procenat) prikazuje se bez obzira na podešavanja preračuna trajanja.

* Dinamika: Automatski preračun trajanja aktivnosti nakon realizacije, prebačen na nivo projekta (postavke).
* Dinamika: Na gantogram dodata kolona "Sledeća" koja pokazuje sve aktivnosti koje se nastavljaju od tekuće (redni broj aktivnosti).
* SItuacija: dodati datumi Od-do rada i datum prometa.
* SItuacija: Na polje "Kurs" dodato 8 decimala.

* Situacija: dodat export u MS Excel sa prekidima po prvom nivou vrsta radova.
* Situacija: Izrada situacije prenosi (uz količinu) i dokaznice sa opisima i formulama (iz realizacije),tako da se građevinska knjiga može raditi nevezano za situaciju i problem overe situacije.
* Sitaucija: povećan broj decimala na preračunatoj stopi za proračun avansa.

 

GALA2013 - 29.01.2013.

 

* Globalno: Eksport za podizvođače (iz predmera i operativnog plana) eksportuje i importuje komercijalne uslove (datum početka, rok izvođenja, način plaćanja itd.)
* Globalno: Na predmeru i operativnom planu proširena polja za unos operacije rada.
* Globalno: Na importu iz MS Excel-a (podizvođači) u predmer i operativni plan, proširena polja Napomene.
* Globalno: Na podacima za licencu, dodata tablica žiro-računa.
* Globalno: Povećano vreme za logovanje na 30 sekundi.
* Globalno: Za standardnu nadogradnju klijenta nije potrebno biti administrator.
* Organizator: na izveštaje na nivou preduzeća, dodat pregled sa histogramom i ispisom po vrstama radnika (Zidari, Tesari..) za odabranu godinu i operativni plan, za sate i broj radnika (po planu).
* Predmer: Promena cenovnika na predmeru menja i cenovnike na vrstama radova (ako se na pitanje o primeni na stavke odgovori sa "DA").
* Predmer: Unos nove vrste inicijalno preuzima cenovnik sa predmera.
* Predmer: Dodati tipovi predmera.
* Predmer: Import podizvođača menjao je cenu koja je bila različita od normativne.
* Predmer: Kod izmene faktora na predmeru, rekalkulacija cena je radila na osnovu cenovnika sa predmera, umesto na osnovu cenovnika sa vrsta radova.
* Predmer: Eksport i import predmera sa resursima nije ispravno prenosio vrste radova.
* Predmer: Unos resursa materijala ili mašine na pom. analizu koja ima drugu pom. analizu(dete) na stavci predmera, prouzrokovalo je grešku.
* Predmer: Na import podizvođačkog predmera (izmena) dodata polja o ugovoru, komercijalnim uslovima, rokovima itd.
* Predmer: Na formi predmera dodata opcija "Računa se na zaglavlju situacije" - da li predmer ulazi u obračun
* Radnici: Dodate grupe tipova radnika (Tesari, Zidari ...) – na postojeće tipove i na tablicu Radnici
* Operativni plan: Kod izbora kalendara za gantogram, dodata opcija za unos više neradnih dana (od-do datuma).
* Operativni plan: kod preuzimanja normi kao pomoćnih analiza, preuzimala se samo prva norma (ukoliko je norma sadržala druge norme).
* Operativni plan: Dodato polje Podizvođač "Planirana cena" koje služi za poređenje u kasnijim fazama, inicijalno se preuzima sa podizvođača na predmeru.
* Operativni plan: kod importa podizvođačkih predmera, dodata opcija za eksport u MS Excel, sa označavanjem najmanje i najveće jedinične cene (kod uporednog prikaza).
* Operativni plan: na pregled analiza dodata kolona "Jedinična cena"
* Operativni plan: dodat proces za upis tipa podizvođača i cene za podizvođača (smanjena cena u odnosu na ugovoreno za zadani %)
* Operativni plan: dodat prikaz kolona u pomoćnim analizama - Podizvođač planirano i Podizvođač ugovoreno.
* Operativni plan: export za podizvođače eksportuje i naziv opisne stavke.
* Operativni plan: dodat eksport rada i mašina u MS Excel datoteku.
* Operativni plan: dodat import rada i mašina iz MS Excel datoteke.
* Operativni plan: Kod importa podizvođačke ponude, crvenom bojom su označene ugovorene vrednosti.
* Operativni plan: na tab-ove uz aktivnost trenutne stavke Operativnog plana, dodati resursi rada, materijala, mašina i podizvođača. Podizvođači se mogu ažurirati iako je aktivnost pridružena na dinamičkom planu.
* Operativni plan: import podizvođačkog predmera (Import->Upis kursa->Prekid) - nije upisao ispravne podatke.
* Realizacija: dodata opcija da se planirani materijal ne prenosi automatski (kod unosa realizacije) - ako je u Global.ini upisano [Global] Erp=1.
* Realizacija: Mogućnost preuzimanja materijala iz ERP sistema, vezanog za narudžbenicu iz Gala-e.
* Realizacija: Mogućnost prikaza pridružene stavke i pom. analize u strukturi operativnog plana, ako se unosi realizacija pridružene aktivnosti (položaj)
* Realizacija: Mogućnost unosa realizacije stavke pridružene aktivnosti gantograma.
* Realizacija: u realizaciju podizvođača, dodato polje Tip, da se može razlikovati realizacija podizvođača (da li su s pridružene stavke ili aktivnosti).
* Realizacija: na radnom nalogu dodato kopiranje mašina iz prethodnih radnih naloga.
* Narudžbenice: Zabranjen unos istog materijala na istoj narudžbenici.
* Narudžbenice: Dodato polje "Overeno" sa opcijom dodavanja prava pristupa.
* Narudžbenice: Izrada narudžbenica sa dinamičkog plana nije radila ispravno ako je dinamički plan otvoren direktno preko projekta a ne kroz Predmeri->plan->dinamički plan.
* Dinamika: Promena početnog datuma samo pomera aktivnost (ne menja joj trajanje).
* Dinamika: Ispravljena greška kod izbora datuma koji je neradni dan.
* Dinamika: Izmena aktivnosti na klik umesto na dvoklik.
* Dinamika: Import iz MS Project XML datoteke optimizovan.
* Dinamika: Omogućeno odlaganje u minus (Lag).
* Dinamika: Mogućnost prikaza celog opisa aktivnosti (radi ispisa) - podešavanje u postavkama programa.
* Dinamika: Mogućnost prikaza horizontalnih linija u desnom delu gantograma (postavke programa).
* Dinamika: Uz grafičko povezivanje, mogućnost povezivanja aktivnosti kroz upis prethodnika (s tipom veze i odlaganjem).
* Dinamika: Prikaz trajanja celog projekta (početak, završetak, ukupno trajanje, broj radnih i neradnih dana).
* Dinamika: Kritične aktivnosti se prikazuju žutom bojom u tablici, crvenom bojom aktivnosti koje počinju kasnije od kasnih datuma (Late start).
* Dinamika: Uz mogućnost pridruživanja aktivnosti, dodata opcija pridruživanja stavki OP (ako je 1 stavka, pridruživanje je moguće u procentu ili količini).
* Dinamika: Dodata forma za unos/izmenu/brisanje pridružene stavke.
* Dinamika: Izrada plana iz Vrsta/stavki, kao i preuzimanje iz OP (predmer/vrste/stavke) - pridruživanje ili kao nova aktivnost - preuzima i stavke s količinom.
* Dinamika: Kopiranje postojećih aktivnosti kopira i pridružene stavke.
* Dinamika: Pridruživanje normi (iz knjige normi) moguće je i u područje pridruženih stavki (uz pritisnut Ctrl kod pridruživanja).
* Dinamika: Omogućen prikaz pridružene stavke ili pom. analize u strukturi operativnog plana
* Dinamika: Dodata opcija da se automatski preračun trajanja može isključiti.
* Dinamika: Uz prikaz po danu, nedelji i mesecu, dodat horizontalni prikaz za 6 meseci i 1 godinu.
* Dinamika: Mogućnost bojenja opisa aktivnosti na Gantogramu (desni klik) - za tekuću ili selektovane aktivnost.
* Dinamika: Dodata mogućnost da realizacija ne preračunava trajanje aktivnosti.
* Dinamika: Prikaz realizacije prikazuje odvojeno realizaciju pridružene stavke i pridružene aktivnosti, kao i realizaciju (plave) aktivnosti.
* Situacija: Na brzim obradama građevinske knjige dodata opcija proširivanja vrsta radova.
* Situacija: Dodato polje za izbor žiro-računa.

 

GALA2012 - 30.11.2012.


* Globalno: Cenovnik rada se ne može menjati ako se koristi na predmeru ili na vrsti radova.
* Globalno: mogućnost promene širine vrsta radova na predmerima, operativnom planu i situaciji.
* Knjiga normi: preuzimanje norme u stavku troškovnika nije ispravno radilo ako je norma imala pomoćnu(e) norme.
* Projekti: Promena stope PDV-a se odmah pamti (korisno ako se npr. odmah unosi avans na projektu).
* Projekti: Oznaka novca koristi oznake iz tablice Valute. Na avansu se prikazuje valuta sa projekta.
* Investitori: Ako je prethodno odabran tip investitora, kod unosa novog investitora program će ga preuzeti.
* Predmeri: ako norma materijala ili mašine nije sadržala količinu, cenovnik sa vrste nije bio ispravno učitavan.
* Predmeri: Unos ili izmena rada na pomoćnoj analizi mogao je upisati 0 u jediničnu cenu.
* Predmeri: na formu stavke troškovnika dodata je opcija za povećanje/smanjenje norme rada za određeni procenat (%)
* Predmeri: Kopiranje predmera nije ispravno kopiralo strukturu vrsta radova
* Predmeri: Import iz MS Excel-a dodaje jedinice mere u tablicu (ako prethodno ne postoje)
* Operativni plan: Na export i import za podizvođača dodata polja: Način plaćanja, Rok izvođenja, Napomena
* Operativni plan: kod importa za podizvođača, program proverava valutu na način da traži Oznaku, šifru i naziv u tablici valuta (jedno od ta 3 polja treba biti unešeno u Excel-u).
* Narudžbenice: na stavke narudžbenice (i tablicu "Narudžbenice") dodata su polja: detaljni opis, naručilac materijala, preporučena cena, preporučeni dobavljač, rok isporuke.
* Situacija: popravljen prikaz kada je primljen depozit bez PDV-a a situacija je s PDV-om.
* Situacija: Broj decimala na situaciji (kurs) povećan na 4

 

GALA2012 - 30.10.2012.


* Globalno: Prozor za izbor serverskog direktorijuma nije bio ispravan.
* Radnici: Mogućnost definisanja radnika kao kooperantskog radnika.
* Projekti: na avanse dodata polja Valuta, kurs i iznos u valuti.
* Projekti: Stopa PDV-a pod određenim okolnostima nije bila učitavana (na formi Projekti).
* Predmeri: Jedinična cena pomoćne analize računa se na način: cena = rad+materijal+mašine+podizvođač.
* Predmeri: Na formi stavke predmera dodat checkbox koji omogućava prikaz oznake pomoćne analize.
* Predmeri: Export i Import do 10 podizvođača sa mogućnošću uporednog prikaza i exporta u Excel radi upoređivanja.
* Vrste radova: dodati cenovnici rada, materijala, mašina. Sada je moguće koristiti različite cenovnike za svaku vrstu radova (Zidarski, Tesarski itd.).
* Operativni plan: Export tipa podizvođača u MS Excel, import i ugovaranje do 10 podizvođača na 1 aktivnost, sa opcijom promene količine (pojedinačno ili u postotku).
* Operativni plan: Kod importa podizvođačkih stavki, mogućnost upisa kursa koji preračunava cene.
* Operativni plan: Jedinična cena pomoćne analize računa se (isto kao i na predmeru) cena = rad+materijal+mašine+podizvođači.
* Operativni plan: Indirektni troškovi. Mogućnost unosa iznosa ili postotka vrednosti.
* Realizacija: umesto brisanja stavki RN (koje nemaju svoj ID u tablici PodstavkePlan), kreiraju se stavke u tablici PodstavkePlan.
* Realizacija: uz realizaciju podizvođača po aktivnosti, dodata realizacija podizvođača po mašini.
* Realizacija: Realizacija preuzima podizvođače po redosledu: 1. pridružene aktivnosti na gantogramu, 2. pridružene u tablici "Ugovoreno" 3. Upisano na pom. analizi podstavke OP.
* Realizacija: ažurirane količine podizvođača tako da se uvek vide ukupne količine (količina sa analize * količina stavke).
* Dinamički plan: kod pridruživanja aktivnosti, mogućnost upisa količine i u postotku.
* Situacija : dodata polja Valuta i kurs.

 

GALA2012 - 28.08.2012.


* Dinamika: Tip preuzimanja aktivnosti iz operativnog plana nije se uvek pamtio (kod promene Tab-ova Aktivnosti i Kopiranje).
* Dinamika: Mogućnost prikaza aktivnosti koje sadrže pridružene aktivnosti (takve aktivnosti su obojene).

 


* Dinamika: Ispis očekivanog troška (S-kriva) nije se ispisivao po datumskom redosledu.
* Projekti: Zabranjen je unos zareza i zagrada u naziv klasifikacije projekta.
* Predmeri: Kod eksporta predmera sa resursima, nije se eksportovao podatak u jednom polju (interno).
* Predmeri: Na dodatnim obradama predmera dodat Info predmera, sa detaljima o radu, materijalu, mašinama, podizvođačima.
* Predmeri: Kod kopiranja predmera, osvežavanje prozora nije dobro funkcionisalo (ako nije postojao ni jedan predmer).
* Situacija: Forma za upit datumskog perioda za situaciju se mogla pojaviti izvan ekrana, sada se pokazuje centrirano.
* Situacija: Dodato polje Mesto izdavanja situacije, u svrhu usklađivanja s Zakonom o PDV-u.
* Izveštaji: Promenjeni svi izveštaji na situacijama, dodata polja "Mesto izdavanja" i "Stopa PDV-a".

 

GALA2012 - 19.06.2012.


* Globalno: Uz AutoCAD 2007 - 2013 i ProgeCAD, mogućnost povezivanja sa CAD programima GstarCAD i ZwCAD.
* Globalno: Mogućnost izbora lokalnih IP adresa ili ručni upis (za slučaj kada automatsko učitavanje ne radi dobro). Poziv ručno, iz postavki programa, ili automatski kada IP ne radi ispravno.
* Globalno: Verzija za obuku koristi MSSQL 2005 Express bazu.
* Globalno: Kod preuzimanja baze sa interneta, ako program ne može da se spoji na server za 5 sekundi, skidanje se prekida.
* Globalno: Izbor klijenta (pri instalaciji) prijavljivao je grešku.
* Globalno: Kod pokretanja programa, provera postojanja RUpdate.exe datoteke.
* Globalno: Kod pridruživanja postojećih dokumenata, isti se snimaju na server u \Dokumenti\ poddirektorij.
* Knjiga normi: preuzimanje gotove analize (u postojeću) nije pravilno radilo.
* Prava pristupa: na pravima pristupa (Zadaci u organizatoru) popravljena greška vezana za izbor osobe.
* Odgovorne osobe: na formi odgovornih osoba, izbor organizacijske strukture nije ispravno prenosio izabrani podatak.
* Predmeri: dodata 2 izveštaja, ispis predmera sa slikom (standardna i smanjena veličina slike)
* Predmeri: import podizvođačkih predmera dorađen tako da se uvek prikazuju kolone sa cenama.
* Predmeri: dorađene funkcionalnosti kod spajanja stavki importovanih iz MS Excel-a (vezano za količine i cene).
* Predmeri: Eksport podizvođačkih predmera u MS Excel, tako da se oboje značajne stavke i u okviru njih najviša/najniža cena.

 

 

* Predmeri: Omogućen import predmera iz MS Excel datoteke, bez instaliranog MS Excel-a (za import verzija 2007-2010, uslov je min. Windows XP SP3 operativni sistem, za import verzije 2003 - XP SP2)
* Predmeri: Kod importa predmera iz Excela, pritiskom na Enter program je ponovo importovao već importovani predmer.
* Građevinska knjiga: dodata opcija pridruživanja neograničenog broja dokumenata za pojedinu stavku, postojećih, skeniranih ili novo izrađenih (MS Word ili Excel).
* Građevinska knjiga: povećano područje pridružene slike za formulu dokaznice.
* Dinamički plan: Aktivnosti se prikazuju po datumu umesto po redosledu (kod animacije IFC projekta).
* Dinamički plan: Prikaz redosleda aktivnosti (redni brojevi) nije pravilno radio ako su postojale razdvojene aktivnosti.
* Dinamički plan: dodat Import gantograma iz MS Project-a (XML).
* Dinamički plan: Postojeći format eksporta gantograma (za MS Project) promenjen u XML.


GALA2012 - 20.04.2012.


* Globalno: Kod nadogradnje programa, ako je primećena pokrenuta instanca koja se ne može zatvoriti (preko terminal servisa) nadogradnja se prekida.
* Globalno: Sort kolona na memorijskim tabelama (Gantogram->Izveštaji->Materijal i mašine po nazivu, utrošak materijala i mašina na OP, Pregled materijala (skladište) ...
* Predmeri: na višestrukom unosu označavanje aktivnosti nije ispravno radilo (pojedinačni klik).
* Predmeri: Kod eksporta kooperantskih stavki u MS Excel, dodata opcija za eksport cene.
* Predmeri: Dodatne obrade->IFC->dodata opcija brisanja pridruženih IFC objekata aktivnosti.
* Norme: Izmena norme->brisanje pridružene norme, brisalo je sve varijable na osnovnoj normi.
* Realizacija: Omogućen je unos realizacije za istu aktivnost na isti datum.
* Realizacija: Omogućena je promena cene materijala i mašina (na radnom nalogu).
* Realizacija: Polja Opis rada i upis nadzora proširena na 2000 znakova.
* Realizacija: Import realizacije aktivnosti eksportovane sa gantograma, bez obzira na kooperanta.
* Realizacija: Export i Import radnih sati u MS Excel, sa radnog naloga.
* Skladište: Naziv skladišta ne može da sadrži tačku ili zagradu, radi problema sa ispisom.
* Dinamički plan: Mogućnost pridruživanja normi (iz Knjige normi) aktivnostima u gantogramu.
* Dinamički plan: Ako je količina pridružene aktivnosti bila različita od glavne aktivnosti, kod unosa realizacije utrošak resursa se računao prema glavnoj a ne prema pridruženoj aktivnosti.
* Dinamički plan: Export materijala sa gantograma (resursi) u MS Excel i import nazad.
* Dinamički plan: Kod unosa novog materijala na aktivnost, preuzima se i cena materijala.
* Dinamički plan: Dodata mogućnost unosa pridružene aktivnosti (slobodni unos).
* Dinamički plan: Eksport svih aktivnosti u MS Excel, bez obzira na kooperanta.
* Dinamički plan: Realizacija unešena povlačenjem progress bar-a bila je obrisana nakon konverzije
* Dinamički plan: Mogućnost unosa vizualnih napomena na aktivnost, kroz Gantt Bar ili tablicu u Detaljima aktivnosti.

 

 

* Dinamički plan: Kod prikaza S-krive novca, vrednosti s velikim brojevima nisu bile ispravno prikazivane.
* Dinamički plan: Mogućnost animiranog prikaza IFC objekata - za gantogram ili realizaciju - pogledajte video.
* Dinamički plan: Dodata opcija brisanja pridruženih IFC objekata aktivnosti.
* Dinamički plan: Prikaz pridruženih IFC objekata za selektovane aktivnosti u IFC prozoru.
* Reporti: na prozoru za ispis dodata je naredba "Email", koja eksportuje odabrani izveštaj u PDF i prikazuje ga (preview). Na upit ga šalje kao prilog email poruci za odabranog partnera.
* Reporti: Dinamika - Materijal za period - ispisuje šifru materijala i (prosečne) cene materijala sa ukupnom vrednošću.

 

GALA2012 - 20.03.2012.


* Globalno: Kod prijave greške, obavezno je upisati aktivnosti koje su prethodile.
* Globalno: Kod nadogradnje, dodata je dodatna provera za ftp modul.
* Globalno: Promenjen je način preuzimanja baze (protokol) sa web-a (kod nove instalacije)
* Globalno: Ako program ne može da učita podatak o registraciji, biće prikazana poruka i program će se zatvoriti.
* Globalno: Stop poruka je mogla da zatvori program ostalim korisnicima (ukoliko rade preko Terminal servisa).
* Globalno: Prijava greške, popravljanje i prikaz greške uključuju verziju i trenutni projekt.
* Globalno: Neke procedure nisu mogle da budu dodeljene u pravima pristupa jer nisu postojale kod izbora.
* Globalno: U pravima pristupa, samo procedure za unos/izmenu/brisanje imaju mogućnost dodeljivanja tih operacija (forme). Za ostale procedure (tabele, pregledi,prozori) te naredbe su neaktivne.
* Globalno: U pravima pristupa nisu radili neki pozivi desnim tasterom miša.
* Globalno: Kod brisanja zapisa, obavezna polja se ne smeju proveravati (ako se npr. briše oštećen zapis).
* Globalno: Prikaz poruke za unos obaveznih polja (na unos/izmenu).
* Globalno: kod prikaza Stop prozora i izbora opcije "Popravi", program će 2x pitati za potvrdu, jer proces može oštetiti bazu ako svi korisnici nisu zatvorili program.
* Globalno: U pravima pristupa, neke procedure nisu reagovale na zabranu, iako korisnicima nisu bila dodeljena prava pristupa za iste.
* Globalno: Sa svih prozora za export u Excel (materijal, podizvođači, predmer ... ) uklonjeno je vidljivo pomeranje prema gore.
* Knjiga normi: značajno ubrzan proces pretrage normi.
* Dokumenti: mogućnost izrade šablona (Word dokument) i automatskog učitavanja varijabli (projekti, predmeri i investitori)
* Projekti: Kod unosa nove klasifikacije, ista nije bila odmah aktivna.
* Predmeri: Kod importa podizvođačkih cena iz MS Excel-a, jedinična cena stavke jednaka je zbiru rada, materijala, mašina svih pomoćnih analiza + cene podizvođača
* Predmeri: kod izmene pomoćne analize, ako je jedinična cena različita od zbira resursa i cene podizvođača, program će pitati za ispravku, a nakon potvrde promeniće jediničnu cenu.
* Predmeri: Kod unosa predmera, program ponekad nije prihvatao cenovnik rada.
* Realizacija: dodate su dodatne kolone u tabeli radnih naloga (vrednost rada, materijala, mašina) i realizaciji materijala (šifra).
* Realizacija: kod izmene stavke radnog naloga, ponekad se pojavljivala poruka o pogrešnom filteru (greška 78)
* Realizacija: dodata je opcija za zabranu unosa radnog naloga sa Gantograma (Prava pristupa).
* Realizacija: Kod izmene količine stavke radnog naloga, program će pitati da preračuna resurse, a nakon potvrde preračunaće resurse koji su originalno vezani za realizovanu stavku.
* Realizacija: kod unosa realizacije pridružene aktivnosti (iz dinamičkog plana) resursi su se računali 2x.
* Realizacija: kod izbora stavke za građevinsku knjigu, tabela sa stavkama je mogla biti pomerena.
* Izveštaji: dodat je izveštaj Utrošak po mašini za sve planove kumulativno za period
* Izveštaji: dodat je izveštaj Utrošak svih mašina za sve planove kumulativno za period
* Revers alata: Na revers sitnog alata (radnici) dodat filter (Ctrl+dupli klik) i Aktivni/neaktivni radnici.
* Dinamika: Mogućnost pozivanja Radnih naloga i sa glavnog menija.
* Dinamika: Onemogućeno brisanje aktivnosti i/ili pridruženih aktivnosti za koje postoji realizacija u radnom nalogu.
* Dinamika: Prilikom problema sa učitavanjem aktivnosti, program će prekinuti proces umesto da prikaže STOP poruku.
* Dinamika: Pozivanje trajanja aktivnosti (ako ni jedna aktivnost nije selektovana) uzrokovalo je Stop poruku.
* Dinamika: Aktivnost koja se unosi počinje tamo gde se završava selektovana (ako je selektovana).
* Dinamika: Promena količine na pridruženoj aktivnosti nije preračunavala trajanje.
* Dinamika: Nakon otvaranja gantograma, aktivnosti koje su skupljene (+) ostaju skupljene.
* Dinamika: Otvaranje IFC datoteke nije prikazivalo stablo objekata
* Dinamika: Pomeranje aktivnosti u desno nije bilo moguće ako je današnji dan Nedelja
* Dinamika: Promena resursa na aktivnosti ažurira trošak aktivnosti. Ako na aktivnosti postoje podizvođači, ništa se ne menja. Ako ne postoje, onda se prvo računa vrednost pridruženih tako što proces ide po pridruženim aktivnostima, sabira vrednosti resursa i ažurira vrednost pridruženih aktivnosti. Drugi proces ponovo ide po resursima i zbir iznosa resursa postaje trošak zato što mogu da postoje resursi koji su dodati mimo pridružene (nisu vezani na pridružene).
* Dinamika: Promena količine i cene pridružene aktivnosti kao i unos/izmena/brisanje podizvođača pridruženog aktivnosti ažurira trošak na aktivnosti gantograma. Ako postoji podizvođač onda se kao trošak upisuje vrednost podizvođača, ako ne postoji, onda se kao trošak upisuje vrednost pridruženih. Naknadna promena troška je uvek moguća ručno.
* Dinamika: Ispis realizacije Radnog naloga moguće je pozvati i sa Dinamičkog plana. Dodata je dodatna provera (kada plan nije učitan)
* Dinamika: Realizacija Radnog naloga pod nekim uslovima je prebacivala sve resurse materijala i mašina kada se izabere aktivnost koja ima podizvođača.
* Dinamika: Unos/izmena/brisanje pridružene aktivnosti ažurira prihod aktivnosti.
* Dinamika: Pomeranje aktivnosti u levo do zadnjeg nivoa, spuštalo je aktivnost na kraj umesto na početak nivoa.
* Dinamika: Pomeranje aktivnosti levo i/ili desno ponekad je menjalo redosled aktivnosti koje su se pomerale.
* Dinamika: Pomeranje aktivnosti u levo kada je ta aktivnost jedina u WBS-u, u taj WBS je upisivalo trajaje 0 dana (zapravo, WBS postaje aktivnost kada ne sadrži druge aktivnosti).
* Dinamika: Sortiranje kolona je proizvodilo neželjen redosled aktivnosti (dinamički plan) tako da je onemogućeno.
* Dinamika: U postavkama dinamičkog plana dodata je opcija da u slučaju da postoji 1 pridružena aktivnost, promena količine te pridružene aktivnosti ažurira količinu osnovne aktivnosti.
* Dinamika: pomeranje celog plana za zadati broj dana nije ispravno pomeralo WBS stavke.
* Dinamika: Kod kopiranja aktivnosti iz OP u gantogram, pa brisanje OP, prouzrokovalo je probleme sa pridruženim aktivnostima.
* Dinamika: Kod brisanja aktivnosti program je otvarao sve WBS-ove ako su bili skupljeni.
* Dinamika: Kod pozivanja dodatnih obrada, uvek je ostajala učitana poslednja aktivnost iako je neka druga bila fokusirana.
* Dinamika: ponekad se nakon unosa realizacije, pa pozivanja trajanja aktivnosti, trajanje aktivnosti pogrešno izračunavalo.
* Dinamika: Kod pridruživanja, zabranjen je izbor aktivnosti s Tab-a Kopiranje (kod poziva Preuzimanje iz OP i kopiranje, Dodatne obrade)


GALA2012 - 08.02.2012.


* Generalno: Pokretanje servisa je prijavljivalo grešku kada je program instaliran u direktorijum čiji naziv sadrži tačku.
* Generalno: Srpski jezik kompletiran, a postojeći unosi lektorisani.
* Generalno: Ako je program bio instaliran u putanju koja sadrži razmak, neke ikone se nisu ispravno učitavale.
* Generalno: Otvaranje nekih prozora sa Organizatora pa njihovo zatvaranje, fokusiralo je drugi deo programa a ne Organizator.
* Generalno: Kod instalacije klijenta, prozor za upis servera je bio napola skriven.
* Generalno: Definisanje aktivne/neaktivne klasifikacije projekata.
* Organizator: Prošireno područje klasifikacije radi bolje preglednosti
* Projekti: Ubrzano otvaranje Projekata, provera nedozvoljenih znakova prebačena s filtriranja na formu
* Projekti: Mogućnost filtriranja projekata po klasifikaciji samo za tekuću klasifikaciju (bez hijerarhije) - Postavke programa->Ostalo
* Objekti: dodata je pretraga (Ctrl+dvoklik) na tabele Vrste građevina (NKVG) i Objekti
* Odgovorne osobe: Mogućnost dodele odgovorne osobe strukturi preduzeća
* Dinamika: Ispis EVA podataka i grafikona nije radio ispravno.
* Dinamika: Klik na aktivnosti kod preuzimanja iz Operativnog plana, mogao je prouzrokovati prekid rada programa (STOP poruka).
* Dinamika: Prebacivanje između aktivnih operativnih planova pa otvaranje Gantograma moglo je prouzrokovati grešku s linkovima.
* Dinamika: Brisanje realizacije aktivnosti za 2 različita datuma nije osvežavalo prikaz realizacije na aktivnosti.
* Dinamika: Brisanje novonastale aktivnosti koja je razdvojena nije pokazivalo prethodnu aktivnost (od koje je aktivnost nastala razdvajanjem).
* Dinamika: Kod brisanja aktivnosti u gantogramu, dodata je poruka o zabrani brisanja ako postoji realizacija za aktivnost.
* Dinamika: Stanje na dan aktivnosti (za aktivnost koja je već "razdvojena") nije ispravno prikazivalo novu aktivnost (kod razdvajanja 1 aktivnosti)
* Dinamika: Brisanje aktivnosti automatski briše i pridružene aktivnosti.
* Dinamika: Kod izrade gantograma, ukoliko je postojalo više istih mašina, program je prijavljivao grešku (stop)
* Dinamika: Dodata je mogućnost unosa realizacije na gantogramu pomeranjem indikatora postotaka mišem
* Dinamika: Mogućnost pomeranja gantograma (mišem i PDM proračunom) iako je aktivnost započela.
* Dinamika: Dodata opcija da se započete aktivnosti pomeraju ili ne pomeraju (standardno) kod poziva PDM-a
* Dinamika: Prozor "Dodatne obrade" je mogao biti otvoren skroz smanjen (s visinom i širinom 0 pixel-a)
* Dinamika: Neke naredbe kod prebacivanja podataka iz IFC-a nisu bile deklarisane za prevod, te zbog toga nisu mogle da budu prevedene.
* Dinamika: Dodata mogućnost upisa količine kod preuzimanja aktivnosti iz OP, kod pridruživanja aktivnosti ili izrade nove
* Dinamika: Pridružena aktivnost se može menjati. Kod promene količine, menjaju se i resursi pridruženi tekućoj aktivnosti.
* Dinamika: Unos realizacije s gantograma (realizacija aktivnosti i realizacija pridruženih aktivnosti) odvojen je od realizacije aktivnosti iz OP
* Dinamika: Trajanje aktivnosti je moguće pozvati i za aktivnosti koje su započele.
* Prava pristupa: postojala je mogućnost STOP poruke kod brisanja korisnika iz prava pristupa

 

GALA2012 - 16.12.2011.


* Globalno: U koliko se (kod provere licence) podatak ne učita iz Standard.ini, program se zatvori umesto da se obriše licenca.
* Globalno: Smanjena mogućnost greške kod brisanja korisnika iz tablice s pravima pristupa i ponovnog otvaranja programa.
* Globalno: kalkulator za izračun norme za jedinicu mere (u knjigi normi, pomoćnim analizama na stavkama predmera, operativnog plana itd.) - dvoklik u polje (slika):

 

 

* Globalno: na manjim rezolucijama neki prozori se nisu celi videli.
* Globalno: nadogradnja s web-a preuzima samo novije fajlove.
* Globalno: ako nema prevoda za pojedini jezik, vraća se EN kao default.
* Globalno: Kod setup-a na serveru, program upisuje standardne vrednosti za SQL server, koje se mogu ručno promeniti. Preuzimanja SQL baze s web-a.
* Organizator: Kalendar nije ispravno bio preveden na ostale jezike.
* Projekti: Maknuta poruka o tome da projekt nije odabran (verzija bez Organizatora).
* Troškovnici: kod importa iz Excela, ako je stavka bila definisana kao podstavka (P), a "roditelj" stavke nije definisan (O), opis stavke nije bio dobro prenesen (kod izrade situacije).
* Dinamika: celi modul izmenjen, znatno olakšana izrada planova.
* Realizacija: dodana mogućnost proširivanja vrsta radova i WBS stavki kod izbora realizacije.
* Realizacija: Kod unosa realizacije, program zbraja ili dodaje resurse materijala/strojeva. Kod izmene/brisanja realizacije, korisnik treba sam da ažurira količine resursa.

 

GALA2012 - 12.07.2011.


* Generalno: Integracija i komunikacija 2D prorama (AutoCAD 2007-2012 i ProgeCAD) sa predmerima i građevinskom knjigom.
* Generalno: Nadogradnja više ne koristi HTTP protokol.
* Generalno: Gala servis proverava promenu lokalne IP adrese.
* Generalno: Brisanje podataka iz LOG tablice svakih 30 dana, ako u postavkama nije drugačije definisano.
* Materijali: Dodana opcija za prenos dobavljača u svim cenicima ili bazi. Opcija se pamti u INI fajlu.
* Predmeri: Pod opciju Alati, dodana opcija izrade stavke ili dokaznice iz DWG nacrta. Izrada izmera dužine/površine.
* Predmeri: Na Dodatne obrade dodano pomicanje vrsta radova (gore/dole/levo/desno).
* Predmeri: Na dodatnim obradama dodana mogućnost rada s više monitora - preuzimanje iz knjige normi, MS Office dokumenata, IFC-a i CAD-a.
* Organizacija: Izrada nove aktivnosti (slobodni unos) iz IFC količine, prikazivala je neispravne podatke o stavci operativnog plana (na otvorenoj formi).
* Situacija: Na građevinskoj knjizi(formule) dodana mogućnost izrade izmere (dužina/površina) i spremanja slike iz DWG nacrta (AutoCAD 2007-2012 i ProgeCAD).
* Situacija: Položaj prozora građevinske knjige i dokaznice (na građevinskoj knjizi) se pamte radi CAD programa.


GALA2011 - 27.05.2011.


* Generalno: Aktivacija, nadogradnja, prijava greške preko interneta ne koriste ODBC konekciju (radi problema s korisničkim pravima), nego Html+php.
* Generalno: ispred poruka iz programa, pokazuje se broj reda iz baze prevoda.
* Generalno: rad sa Terminal service-om ponekad nije zatvarao Gala.exe.
* Generalno: kod restartovanja programa (Postavke ili promena jezika) bilo je moguće da program uđe u beskonačnu petlju.
* Generalno: Izbor Tab-a Realizacija, kada nema Operativnog plana, ponekad je sakrio vrste radova.
* Generalno: promenjena poruka koja obaveštava korisnike da zatvore program ako je potrebno izvršiti zadane procese.
* Generalno: ponekad je širina kolone u tablici Vrste radova bila 0.
* Registri: Kod brisanja registra i provere za materijal,stroj ili podregistar, pokazuje se koji resurs onemogućuje brisanje.
* Organizator: Dokumenti-Nakon unosa/izmjene ili brisanja, prozor se nije pravilno osvježio.
* Predmeri: smanjivanje prozora pa ponovno povećavanje ponekad nije dobro povećalo sve kontrole.
* Predmeri: greškom je bilo moguće obrisati stavku predmera za koju je bila napravljena realizacija s drugim pomoćnim analizama.
* Realizacija: kod izmene datuma na radnom nalogu, i kod kopiranja radnih časova iz nekog drugog radnog naloga, nisu se ažurirali podaci za "Radni sati ukupno".
* Realizacija: kod kopiranja radnih časova u Radnom nalogu, dodana opcija "Kopiraj i troškove za radnika". Takođe, dodana opcija kopiranja časova za označene radnike (iz više radnih naloga).
* Realizacija: u tablicu za izbor aktivnosti ili stavke (kod realizacije) dodana kolona Oznaka.
* Realizacija: Redni broj lista kod ispisa građevinskog dnevnika nije bio ispravan.
* Dinamika: nakon klika na PDM ili Financije, neki podaci u tablici lijevo nisu bili ispravno prikazani.
* Situacija: unos postotka izvedenosti ili brza obrada na građ. knjizi moguća je samo za zadnju situaciju.

 

GALA2011 - 12.04.2011.


* Generalno: dodato 9 templejta za boju na menijima (Ribbon).
* Generalno: na tablice materijala, strojeva i stavki predmera dodana mogućnost dodeljivanja više fotografija.
* Generalno: sort na naslovima tablica nije dobro radio.
* Generalno: Aktivaciju je pod određenim okolnostima bilo potrebno ponoviti.
* Generalno: U globalne postavke (glavni ekran) dodana naredba za brzi izlaz.
* Generalno: Program preveden na Tajlandski jezik.
* Generalno: Dodana opcija za upravljanje logovanje aktivnosti (slika ispod).

 

 

* Generalno: Kod nadogradnje, brišu se podvučeni fajlovi osim RUpdate.exe_ jer je zauzet.
* Generalno: Nadogradnja koristi HTTP umjesto FTP protokol.
* Generalno: Reset postavki (u postavkama programa) nije brisao Gala.ini.
* Generalno: Zabranjena nadogradnja ako se od setup-a promeni jezik (System locale). Kod setupa upozorenje.
* Predmer: na višestrukom unosu, kod Exportovanja u MS Excel, program je javljao grešku o čitanju predmera ako Vrsta radova nije bila odabrana.
* Predmer: na višestrukom unosu, kod izrade dokaznice iz IFC-a, opis stavke je bio skriven.
* Stavke: Kod unosa pomoćne analize "Nenormirani utrošci", program ponekad nije pamtio izmenu naziva analize.
* Organizator: naredbe za projekte i Email vraćene na naslov modula (Projekti i Email).
* Organizator: Na unosu za dnevnik podešen razmak polja, kao i prikaz boje u tablici kategorija dnevnika.
* Realizacija: Ukupan broj radnih časova nije pokazivao dobar zbroj (na formi radnog naloga).
* Realizacija: Na Cube pregledima sort po predmeru nije bio uključen.
* Realizacija: Unos realizacije (radni nalog) bez prethodnog odabira predmera, nije upisivao cenu materijala i/ili stroja.
* Realizacija: na unos radnih časova dodana cena sata rada, za slučaj kad se cena časa radnika promeni.
* Realizacija: Dinamička analiza - Cube - Upit na bazu nije osvežio prikaz.
* Realizacija: Kod unosa realizacije kooperanata, automatski se otvara prozor za odabir kooperanta.
* Realizacija: Kod unosa realizacije kooperanta, dodane naredbe Prethodna/Sledeća.
* Finansije: Uplate (na rasporedu plaćanja) nisu pokazivale točne podatke.
* Finansije: Kod odabira dokumenta, vidljiv je i broj situacije.
* Finansije: Finansijski pregled prikazuje mesec situacije ili oznaku računa.
* Skladište: na otpremnice dodano kreiranje računa (po cenama iz baze materijala).
* Skladište: rešen problem šifre kod unosa vozila kao skladišta.
* Skladište: Dodan sort na ulazno skladište
* Skladište: Ako nema predmera za projekt, ažuriranje skladišta je javljalo grešku.
* Skladište: Dodano ažuriranje skladišta(unos/izmena/brisanje) na glavni prozor.
* Reporti: Na realizaciju radnih časova dodan ispis Radni časovi za period - kumulativno.
* Reporti: Finansijski ispis - dodano gradilište.
* Reporti: optimalizovan ispis (zaobiđen "flicker" prozora nakon ispisa).
* Reporti: Poboljšan ispis predmera (položaj jm, cene,količine i iznosa je ostajao na prethodnoj strani kada je opis prešao na drugu.

 

GALA2011 - 24.02.2011.


* Generalno: program kompajliran s zadnjom verzijom programskog jezika Clarion (7.3).
* Generalno: radi lakšeg održavanja, program podeljen u DLL-ove.
* Generalno: ista verzija programa koristi se za sve jezike(latinica,ćirilica,ruska ćirilica itd.)
* Generalno: program preveden na Ruski i Makedonski jezik.
* Generalno: brojna interna poboljšanja i optimalizacija rada.
* Situacija: Eksport situacije u MS excel (prva strana i troškovnički deo).

 

 

* Situacija: Import situacije iz MS Excel-a (situacija koja je eksportovana kroz Galu) - troškovnički deo.
* Dinamika: na Izmenu aktivnosti u Gantogramu dodane naredbe Prethodna/Sledeća.
* Dinamika: Mogućnost unosa prethodnika (ili više njih odvojenih s ;) kroz tablicu u Gantogramu.

 

 

* Dinamika: Mogućnost unosa jednog ili više prethodnika kroz formu Izmena aktivnosti.
* Dinamika: U postavkama dinamičkog plana, kolona Ostvareni prihod je uvek bila uključena (prikaz).
* Reporti: dorađen izveštaj za realizovanje kooperanta.

 

GALA2011 - 17.12.2010.


* Dokumenti: mogućnost skeniranja ili otvaranja slike s web/digitalne kamere i pridruživanje projektu/predmeru/investitoru
* Organizator: Beleške se ne prikazuju ako se u programu ne koristi Outlook
* Predmer/Organizacija: Dodan TAB Pomoćne analize. Drag/Drop iz knjige normi, s preračunom cene stavke. Ažuriranje resursa.

 

 

* Predmer/Organizacija: Kod importa IFC datoteke, importuju se podaci o Projektu, spratovima, gradilištu, kao i neki specifični podaci za čeličnu konstrukciju
* Predmer/Organizacija: dodan izračun vrednosti IFC objekata za označene nivoe ili objekte
* Predmer/obrade: Unos dokaznice (desni klik na tablicu dokaznica) je bio aktivan iako nije bila selektovana stavka
* Predmer: kod brisanja stavke, ako postoji više predmera, selektovan je bio prvi predmer
* Predmer: Import iz Excel-a nije importovao sve stavke ako su (u Excel-u) postojali podaci u koloni H
* Predmer: mogućnost povećanja područja stavke (Obrade) s mogućnosti upisa/izmene opisa
* Predmer: Desni klik (Paste) nije radio ispravno na tehničkom opisu vrsta.
* Stavke predmera: popravljena greška kod rada s dokaznicama (ponekad je opis stavke bio promenjen)
* Organizacija: mogućnost unosa postojećih WBS stavki (drag&drop). Ako je pritisnut Ctrl, prenosi se odabrana WBS stavka, u suprotnom celo drvo (ako postoji).
* Organizacija: Trošak na aktivnosti se nije dobro računao, ako je promenjena vrednost kooperantke količine
* Dinamika: desni klik na Gantogramu je radio samo ako je kliknuto na aktivnost,umesto i ako se klikne bilo gde u područje gantograma.
* Dinamika: uz ispis gantograma na 1 stranicu, dodan ispis na više stranica
* Realizacija: u realizaciju stavke za građevinsku knjigu, dodana mogućnost unosa više formula. Mogućnost drag/drop prethodnih formula (sve ili pojedina).
* Situacija: prenos VTR stavki (pod određenim uvetima) nije dobro renumerisao nove stavke, tako da ispis stavki nije bio po redosladu kao u predmeru
* Građevinska knjiga: mogućnost dodeljivanja slike (za dokaznicu) s web kamere/skenera/digitalne kamere
* Građevinska knjiga: Drag/drop formula iz realizacije prenosi više formula, ako su unesene u realizaciji
* Izveštaji: Na 3 Izveštaja se ispisivala reklama iako je kupac kupio program bez te opcije.
* Izveštaji: Izveštaj "Evidencija radnog vremena - pojedinačno - prazni list" nije imao upisan ispravan put


GALA2011 - 02.11.2010.

 

* Generalno: GALA2011 - Analiza vrednosti(EVA) + vizualno planiranje.

 


* Generalno: Sučelje programa prevedeno na srpski jezik.
* Organizacija: dodeljivanje aktivnosti WBS-u iz IFC modela. Kreiranje nove aktivnosti s količinom iz IFC modela. Drag/Drop metoda ili klik.
* Organizacija: automatska izrada WBS stavki iz spratova IFC modela (opcija).
* Organizacija: dodano prilagođavanje radne površine (podela ekrana)
* Dinamički plan: Vizualni prikaz na IFC modelu, za osvetljenu ili selektovane aktivnosti.

 

 

* Dinamički plan: Prikaz i označavanje aktivnosti s IFC modela (klik na pojedini IFC objekt).
* Dinamički plan: Označavanje današnjeg dana, označavanje početka i završetka projekta kod klika na PDM proračun.
* Generalno: kod instalacije klijenta, program preuzima podatke o SQL konekciji s servera
* Generalno: zbog problema s licencama (u višekorisničkom radu), iste su prebačene u SQL bazu
* Generalno: Prava pristupa po procedurama prebačene u SQL bazu - NAPOMENA: svaki korisnik mora imati svoje korisničko ime i password
* Generalno: Kopiranje prava pristupa za odabranog korisnika
* Generalno: Obavezne procedure se automatski dodeljuju svakom novom korisniku (do izrade novog korisnika za pristup programu)
* Generalno: slanje obavesti o zahtevu za aktivaciju odvija se s web-a umesto slanja Email-a
* Generalno: U postavkama programa, "Provera baze" proverava sve tablice
* Izveštaji: Dodan Izveštaj Resursi po aktivnostima (na Operativnom planu)
* Troškovnici: na višestrukom unosu stavki (Dodatne obrade) dodan eksport u MS Excel
* Troškovnici: na višestrukom unosu (Dodatne obrade) Omogućen drag&drop označenih stavki (ili pojedine) u MS Excel (u istom prozoru)
* Troškovnici: import IFC datoteke nije radio ako je naziv datoteke sadržavao znakove kao "(", ")", "<" itd.
* Troškovnici: Kod izrade novog predmera,naslov dokumenta se mora upisati.
* Radni nalozi: import realizacije iz Excel-a (bez kooperanta) upisivao je prazan slog u tablicu kooperanta
* Građevinska knjiga: Kod prenosa dokaznica, iste je moguće filtrirati po projektu, ili prikazati sve dokaznice (Tab "Sve").
* Građevinska knjiga: Dodan prenos dokaznica (u građevinsku knjigu) Drag&Drop metodom, s svih 5 Tab-ova.
* Projekti: PDV se mora odabrati iz tablice, bilo da ima vrednost ili je 0
* Djelatnici: Na pregled/obradu radnika dodan filter po kvalifikacijama


GALA2010 - 06.08.2010.


* Generalno: mogućnost promene servera za download nadogradnje
* Generalno: optimalizirana radna memorija (zauzeće RAM-a), i popravljena greška povremenog prekida programa (crna pozadina)
* Generalno: zbog dojava o virusima, odustali smo od kompresiranja izvršnih datoteka
* Organizacija: Spajanje/Odspajanje/Razdvajanje aktivnosti moguće i nakon što su aktivnosti dodjeljene WBS-u, s time da nove aktivnosti treba ručno dodjeliti WBS stavci
* Organizacija: pozivanje dinamičkog plana iz organizacije nije bilo moguće kada je bio aktivan TAB "Aktivnosti koje nisu dodjeljene"
* Organizacija: na aktivnosti može biti planirano više kooperanta
* Radni nalozi: pod određenim uvetima, prikaz vrednosti radnih sati nije radio dobro
* Radni nalozi: unos realizacije rada stroja, pa brisanje istog, javljalo je grešku u tablici "Strojevi na gradilištu" u građ. dnevniku
* Radni nalozi: na stavke radnog naloga omogućen unos realizacije više kooperanta za tekuću aktivnost
* Izveštaji: dodana 4 nova Izveštaja za evidenciju radnog vremena


GALA2010 - 19.07.2010.


* Generalno: Import predmera, materijala, kooperanta, radnika iz MS Excel-a značajno ubrzan (500 stavki za 7-8 sekundi)
* Generalno: Dodana vremenska prognoza s mogućnosti arhiviranja i ispisa (Poziv na meniju Globalne, Organizacija i Dinamički plan)
* Generalno: Uz export/import materijala u MS Excel, dodan export/import strojeva i radnika (Meni Matične->Baza strojeva i radnika)
* Djelatnici: Označavanje (tagiranje) radnika, export označenih
* Predmer: kod kopiranja predmera (Meni Globalne->Kopiranje) dodan prikaz cele stavke koja se kopira
* Dinamički plan: mogućnost unosa troška s aktivnosti (gantogram)
* Dinamički plan: klik mišem na aktivnost u tablici ili na područje gantograma, pomiče Bar u vidljivo područje. Klik na Bar nema efekta.
* Dinamički plan: greška kod spremanja baseline-a kada je aktivnost bila pomaknuta izvan početka/završetka projekta
* Situacija: Kod izrade prve situacije, prenos rabata/bonusa/ustega s predmera (prenos s situacije na situaciju postoji od prije)


GALA2010 - 07.07.2010.

 

* Generalno: kod preuzimanja nove verzije, prikazuje se indikator trajanja
* Predmer: Import iz MS Excel datoteke u predmer nije radio ako se Sheet nije zvao "Sheet1"
* Operativni plan: prikaz aktivnosti za stavku OP nije ponekad dobro radio (osvježavanje prikaza)
* Organizacija: dodano polje Trošak (aktivnosti)
* Organizacija: unos aktivnosti otvara forme s resursima, trajanjem i datumima početka/završetka
* Dinamički plan: poziv naredbe Financije automatski prikazuje financijske kolone u tablici, bez obzira da li su uključene u postavkama

 

GALA2010 - 29.06.2010. - Svi postojeći korisnici koji imaju sklopljen Ugovor o održavanju (ili novi korisnici), IFC 3D modul dobijaju besplatno.

 

* Generalno: dodan prijevod na Crnogorski jezik
* Generalno: Kalkulator nije prenosio (u polje iz kojeg je pozvan) količine veće od 1000
* Generalno: Gaeb eksport i import uključuje i dokaznice s stavke predmera, te IFC projekte
* Stavke: na dokaznicu dodana polja količina, dubina/visina, širina, broj komada
* Stavke: Uz mogućnost rada s dokaznicama s forme stavki, dodan poziv procedure i na desni klik (na tablici stavki)
* Stavke: Na višestrukom unosu stavki dodana opcija podjele ekrana (lijevo/desno/gore/dole)
* TroškovniK: na višestruki unos stavki (Dodatne obrade) dodana mogućnost otvaranja MS Office dokumenata (MS Excel, MS Word, PS Project) i drag&drop ili kopiranje i ubacivanje u stavke, rad s 3D IFC modelima (kreiranje stavki,dokaznica, izračun količine za objekt (Zid, greda, stup, prostor,ploča ...) za trenutni kat ili celi objekt, prikaz layer-a(slojeva) objekata, npr. zid: opeka,izolacija,žbuka) s debljinom istih, prikaz odabranog objekta po katu ili projektu (npr. prikaz samo zidova) itd.


Rad s IFC 3D modelima.


Programi kao Autocad Revit, Graphisoft ArchiCAD, Tekla, Nemetshek AllPlan - imaju mogućnost spremanja projekta u 3D modelu. Zbog toga smo napravili povezivanje svih vodećih CAD programa s programom GALA, na način da je povezivanje napravljeno na "prirodan" način, odnosno da se CAD projekt(i) mogu otvoriti u istom prozoru u kojem je predmer, te komunicirati s stavkama. IFC modeli sadrže podatke o svakom elementu (zid, greda, stup, ploča, prostor, krov, stepenice, vrata, prozori itd.) i to njihove dužine, širine, površine s i bez otvora, volumene s i bez otvora itd.

 

 

Zbog toga smo napravili mogućnost prikaza količina po tipu elementa (npr. zid) za tekući kat ili sve katove, prikaz svih elemenata za kat ili projekt, prikaz različitih elemenata po katu ili projektu (samo zidovi s stupovima i serklažima) itd. Klikom miša program sumira iste tipove vrednosti te je tako izrada dokaznice ili stavke predmera u prvom redu točna, a o brzini ćemo reći da je kompletan predmer prosječne obiteljske kuće moguće napraviti za desetak minuta.

 

GALA2010 - 19.04.2010.

 

* Generalno: Ažuriran sistem pomoći na trenutnu verziju
* Predmeri: Pomoćne analize se unutar stavke renumeriraju (u opisu) radi izbjegavanja analize s istim nazivom. Isto je s pom analizama na operativnom planu.
* Troškovnici: kod exporta u GAEB format, a u koliko je naziv projekta bio manji od 8 slova, podatak nije bio ispravno upisan.
* Građevinska knjiga: Unos izvedene količine, pa pritisak na Enter, nije izračunao vrednost situacije. Potrebno je pritisnuti na OK
* Građevinska knjiga: brzi unos (količina ili kumulativa) pa izlaz pritiskom na X, nije preračunao vrednost situacije
* Reporti: Građevinski dnevnik - ispis pod nekim uvetima nije bio dobar
* Reporti: ispis mjesečnog prihoda i rashoda s dinamičkog plana - proširene kolone
* Dinamika: ubrzan izračun prihoda/rashoda po mjesecu, popravljena greška kod zadnjeg neradnog dana u mjesecu

GALA2010 - 10.03.2010.
* Generalno: U koliko nije bio odabran predmer, nego se prešlo na OP i na aktivnosti unosio materijal, program je javljao grešku vezano za cjenik. Na izmjeni materijala računao sa faktor stavke s predmera (koji je bio 0) umjesto s stavke OP
* Materijali: Materijal je bilo moguće spremiti bez šifre
* Materijali: Drag/drop materijala u registre upisuje novi registar na sve cjenike i u bazu materijala (do sada je upisivao samo u trenutni cjenik)
* Organizator: Na pregled potrebnih resursa, dodan dodatni tip grafikona (slika)

* Organizator: nakon konverzije ili reset-a postavki, položaj email poruka nije bio dobar
* Organizator: Ispravljen prikaz grupa na pregledu resursa (prikaz broja radnika) - na jezicima osim hrvatskog
* Organizacija: Prethodna/Slijedeća stavka je učitavala i stavku koja ima realizaciju ako je ista bila prva ili zadnja unutar WBS-a
* Organizacija: Export aktivnosti (za kooperanta) u MS Excel-a ispisuje i naziv opisne stavke (ako je različit od aktivnosti)
* Organizacija: Preuzimanje aktivnosti u WBS stavku premješteno s vanjskog na isti prozor
* Troškovnici: Dodan import i export u GAEB XML format (www.bvbs.de). Time je omogućen import predmera iz Autocad-a, Archicad-a, odnosno komunikacija s programima s slike:

* Troškovnici : Eksport i import predmera u MS Excel uključuje i eksport općih uveta (tehnički opis)
(primjer predmera: C:\GALA\Template\Import Troskovnika s teh. opisom.xls)
* Troškovnici: Eksport predmera u MS Excel uključuje i stavke bez količine ili cene ili oboje
* Troškovnici: Import stavki iz MS Excel-a opisne stavke (podstavke) podvlači ispod opisne
* Troškovnici: Export podizvoditeljskih stavki u MS Excel-a ispisuje i naziv opisne stavke (ako je različit od podizvoditeljske stavke)
* Organizacija: dodavanje aktivnosti u organizaciju vodi brigu o opisnim stavkama na način da "podvlači" aktivnosti opisne stavke.
Isto je s stavkama koje imaju više aktivnosti (analiza). U Gantogramu se stavke jasno razlikuju od aktivnosti.
* Skladište: Dodan proces koji svodi stanje skladišta na 0. Za višak se kreira izdatnica, za manjak primka.
* Situacija: Na Izveštajima (troškovnički dio) popravljena mogućnost ispisa razlike u lipama (u odnosu na vrednost situacije)
* Reporti: dodan Izveštaj - ispis vrste radova (unutar predmera)


GALA2010 - 13.02.2010.


* Generalno: Izveštaji na nivou tvrtke - potrebe za satima po tipu radnika, za broj radnika, materijal, strojeve po satima i broj strojeva

 

 

* Postavke: Backup MSSQL baze se odrađuje u C:\GALA\Datoteke\Backup\ direktorij na serveru
* Stavke: Pomicanje prema gore nije dobro radilo, ako unutar vrste postoje opisne stavke (podvučene)
* Stavke: Omogućeno premještanje stavki (unutar vrste) drag&drop metodom

 

 

* Stavke: Omogućeno premještanje podvučenih stavki unutar istog roditelja
* Stavke: Unos dodatne opisne stavke (koja nije podvučena već se nalazi unutar stavke kao norma) nije moguće ako postoji OP ili situacija
* Stavke: Naredba(Button) Unos pod određenim uvetima nije bila uvijek vidljiva
* Reporti: Premještanje reporta (gore/dole) nije radilo dobro
* Materijali: eksport/import materijala u MS Excel, pri čemu se ažurira baza materijlala i svi cjenici. Primjer Import datoteke se nalazi u C:\GALA\Template\ImportMaterijala Primjer.xls.
Obavezna polja: Šifra i naziv materijala.
* Generalno: kod instalacije klijenta, share-ani direktoriji se ne učitavaju odmah, nego na poziv. Mogućnost ručnog upisa serverskog direktorija.
* Cjenici: U cjeniku materijala i bazi materijala omogućen premještaj ili dodjeljivanje registra drag & drop metodom

 

 

* Reporti: dodani Izveštaji za ispis resursa za period, ispis odabranog resursa po danima, ispis svih resursa za odabrani datum
* Reporti: U preview-u Izveštaja nije bilo moguće eksportirati Izveštaj
* Reporti: Popravljeno sortiranje stavki na Izveštaju Građevinska situacija - razlike količina
* Reporti: Ispis stanja skladišta nije radio po određenim uvetima
* Radni sati: kod unosa radnih sati (više korisnika istovremeno) program je ponekad javljao grešku o učitavanju radnika


GALA2010 - 25.01.2010.


* Projekti: mogućnost arhiviranja projekata - na projektu (izmjena) isključiti Aktivni
* Skladiše: na pregledu skladišta, inicijalno postavljen prikaz samo aktivnih i standardnih skladišta, ubrzan prikaz stanja
* Organizator: mogućnost ne korištenja Microsoft Outlook email-a (Postavke programa)
* Organizator: Nakon unosa novog projekta, novi projekt nije bio selektovan
* Organizator: Na poslovne partnere i projekte dodan prikaz financija (računi i situacije)
* Organizator: S poslovnih partnera (ili kontakt osoba) omogućeno slanje emaila
* Organizator: Ubrzan pregled projekata (optimalizirano izračunavanje kolone Ugovoreno)
* Organizator: Na projekte dodan grafikon koji prikazuje stanje projekta (crveno/zeleno) na osnovi izvedeno/utrošeno
* SItuacija: kod izrade situacije, program prenosi rekapitulacije (bonuse, popuste ...) s prethodne situacije (opcija)
* Situacija: kod ažuriranja građevinske knjige, dodana mogućnost upisa mjesečne vrednosti, pri čemu se izračunava mjesečna i ukupna količina
* Računi: Broj dokumenta se odbrojava na osnovi tipa dokumenta (Račun, Račun za avans ...) i tekuće godine
* Generalno: na sva polja za unos, na desni klik dodane naredbe Kopiraj/Izreži/Ubaci
* Operativni plan: kod izrade op. plana, opis stavke se spaja s opisima opisnih stavaka i aktivnosti (kada je stavka opisna)
* Djelatnici: Tablica radnika se nije osvježavala nakon ažuriranja ostalih podataka (liječnički itd.)
* Djelatnici: U tablicu radnika dodano polje Aktivan, omogućeno filtriranje
* Organizacija aktivnosti: Kod izmjene, dodane naredbe Slijedeća/Prethodna aktivnost. U koliko postoji realizacija, aktivnost se preskače.
* Građ. knjiga: Kod izmjene građ. knjige, dodane naredbe Slijedeća/Prethodna stavka.
* Skladište: kada za odabrani projekt nije postojala narudžba, checkbox "Samo tekući plan" nije ispravno filtrirao podatke na narudžbama
* Generalno: Dodan OIB (u podacima o licenci - na korisnika programa, i na poslovne partnere)
* Generalno: u verziji bez organizatora, na projekte vraćena pretraga i ubrzano filtriranje klasifikacije
* Situacija: omogućena izmjena vrednosti ugovorenog PDV-a
* Reporti: na sve financijske Izveštaje dodan OIB
* Reporti: na sve ispise radnih sati (šihterica) dodano sortiranje po datumu
* Dinamička analiza : Predlošci dodani na lijevu stranu radi bržeg pregleda
* Organizator: (Projekti) Ubrzano filtriranje projekata za odabranu klasifikaciju
* Organizator: (Projekti) Kolone Izvedeno, Utrošeno, Obračunato su odmah vidljive i ažuriraju se na svaku izmjenu predmera, radnog naloga, situacije
* Dinamika: ubrzano otvaranje gantograma, financijske kolone se ažuriraju na zahtjev (klik na "Financije")
* Dinamika: prikaz gantograma po danu, tjednu ili mjesečno je standardno uključeno
* Dinamika: u koliko je uključena opcija "Upit za tip veze" u postavkama dinamičkog plana, otvara se i upit za odgodu linka
* Dinamika: ubrzano učitavanje S-krivulja
* Organizator: Kod Arhiviranih poruka, direktoriji iz Outlooka se nisu dobro učitavali
* Kopiranje predmera: Kopiranje vrste bez stavki
* Kopiranje predmera: Mogućnost brisanja vrste koja nema stavke ili podvrste; Mogućnost brisanja stavke (desni klik)
* Projekti: Izmjena naručitelja na projektu ponovno omogućena (bila je zabranjena), s time da se mijenja naručitelj na troškovnicima, ali ne i na postojećim situacijama (novi naručitelj se upisuje kod izrade nove situacije).
* Stavke: Na desni klik dodano pomicanje stavki (stavke predmera)

 

GALA2010 - 14.12.2009.

 

* Novi modul: GALA Organizator - Projekti, Email (Outlook), Dnevnik, Zadaci, Kalendar, Bilješke, Dokumenti, Partneri)
* Projekti: za odabrani projekt, mogućnost prikaza ugovorenih predmera, Op. planova, situacija
* Projekti: prikaz Ugovoreno, izvedeno, utrošeno, obračunato
* Projekti: sortiranje,grupiranje,premještanje kolona

 

* Email: Email iz Outlook-a (2003 ili 2007) s svim funkcijama (Šalji, primaj, odgovori, proslijedi ..) s mogućnosti dodavanja email-a u dnevnik ili zadatke

 

* Dnevnik: neograničen broj kategorija, unos baziran na organizacijskoj strukturi poduzeća
* Zadaci: kategorije, partneri, odg. osoba, projekt. Unos/pregled baziran na pravima pristupa (Zadaci u organizatoru)

 

* Kalendar: vizualni pregled zadataka dnevno/tjedno/mjesečno s filterima po kategorijama i odg. osobama

 

* Beleške: interni vizualni zapisi vezani za trenutno logiranog korisnika, nisu vidljivi nikome drugome

 

* Dokumenti: sva dokumentacija na jednom mjestu, razvrstana po 8 osnovnih kategorija s projekata + neograničen broj podkategorija za Projekt, Predmer, Investitore

 

* Partneri: Povezanost s Dnevnikom i zadacima, slanje email-a.


GALA2009 - Izmjene do 05.11.2009 - Odmah raspoloživo za nadogradnju

 

* Generalno: dodana organizacijska struktura
* Norme: Izmjena vrste radova nije osvježila novi naziv. Dodana izmjena i na dvoklik.
* Stavke: U koliko nema pomoćnih analiza, obračun stavke mora biti slobodni
* Utrošnica: pod određenim uvetima ispis utrošenog materijala nije dobro prikazan

 

GALA2009 - Izmjene do 24.09.2009 - Odmah raspoloživo za nadogradnju


* Generalno: Za sve procese definirani jednoznačni prozori (kopiranja, upisivanja, prikaz kod čekanja nad obradama itd.)
* Generalno: Za kritične greške u programu dodan prozor s mogućnosti kopiranja opisa greške. Tekst greške se ujedno zapisuje u Log.txt na serveru.
* Generalno: Ugrađeni predlošci koji pamte širine kolona za sve tablice u programu - po pojedinom korisniku
* Generalno: Postavke short datuma (iz Windows postavki) se provjeravaju u registry-u i moraju biti u formatu dd.MM.yyyy
* Generalno: logotip se nije ispravno učitavao kod ispisa u editor
* Generalno: Odabir printera koji nije standardni (kod ispisa) nije radilo ispravno
* Projekti: Na projekte (desni klik) dodane nove naredbe (Info, dokumenti, troškovnici)
* Projekti: Investitor se ne smije mijenjati na projektu ako postoji predmer (jer se ID investitora upisuje u druge tablice) - alternativa: kopiranje predmera
* Projekti: dodana mogućnost izrade projekta s nultom stopom PDV-a
* Situacija: Na utrošnicu dodan proces: Upis količina za knjigovodstvo (iz planiranih količina)
* situacija: Kod unosa nove situacije vrednost Ukupnokumulativno se nije upisivala, nego tek kod izrade knjige.
* Građ. knjiga: ovjerena količina se prepisuje s izvedenom količinom, ako se izvedena količina mijenja
* Stavke predmera: Oznaka stavke kod unosa stavke (ako postoje opisne stavke - podvučene) nije dobro odbrojavao - isto kod višestrukog unosa
* Stavke predmera: prenos resursa na formi stavke nije upisivao tip radnika ako ga nema u normama, što je stvaralo problem kod spremanja baseline-a u dinamičkom planu
* Stavke predmera: prenos resursa nije prenosio resurse materijala i strojeva za sve analize u koliko se kod prenosa odabrala analiza koja ima pomoćne analize
* Stavke predmera: u koliko postoji više realizacija za stavku (analizu) kod renumeracije (s predmera) program je javljao grešku za svaku analizu koja ima realizaciju - dovoljno je jednom
* Stavke predmera: Pod određenim uvetima stavka predmera nije dobila oznaku da je normirana (Unos stavke -> prekid s unosa iz knjige normi -> unos nenormiranog utroška -> prenos resursa
* Stavke predmera: Kod upisa tipa kooperanta, program je za opisne stavke (koje imaju uvučene stavke) kreirao dodatnu podstavku, što je stvorilo problem kod izrade građ. knjige.
* Mrežni plan: Ako je jezik Hrvatski, nema potrebe ulaziti u prijevod postavki za grafikone (financijski i s-krivulje) - ubrzano učitavanje
* Mrežni plan: dodane ikone na gantogram (Gantt bar)- na svaku aktivnost (Gantt bar) moguće je dodijeliti do 6 ikona. Ikone se nalaze unutar gant-a, a odabrane kolone izvan.
* Mrežni plan: Izveštaji su podjeljeni u ispis/pregled resursa i ispis gantograma (poziv iz menija i na desni klik)
* Mrežni plan: dodano Stanje na dan samo za tekuću aktivnost
* Reporti: Ispravljen prikaz iznosa na situacijama koje imaju stopu PDV-a različitu od one koja je trenutno na projektu
* Reporti: Dodan Izveštaj- Realizacija od datuma do datuma - ispis utrošaka i zarade za izabrani period
* Reporti: import Izveštaja se može odraditi i s klijentskog računala
* Reporti: dodana 4 Izveštaja za ispis naknada radnika (za op. plan ili projekt, svi djelatnici i po radniku)
* Reporti: dodana 3 Izveštaja za ispis analize stavke - za količinu 1 (normativno i preračunato) i za ukupnu količinu

 

GALA2009 - Izmjene do 06.08.2009.

 

* Generalno: Jezični modul je kompletno redizajniran i podržava do 30 jezika (uključujući i ćirilično pismo)
* Generalno: Aplikacija je kompletno prevedena na Engleski jezik
* Generalno: Ažurirana datoteka pomoći, napravljeni novi video filmovi
* Generalno: Procesi oko nadogradnje se bilježe i zapisuju u datoteku
* Generalno: Logotip se može odabrati jedino iz \\Server\Gala_Software\Images\ direktorija
* Generalno: Skin-ovi se mogi odabrati jedino iz \Gala\Images\ direktorija (lokalno)
* Generalno: prenos opisnih stavaka u OP i situaciju (pomoću VTR naredbe) nije uvijek dobro prenosio oznaku stavke
* Generalno: Nakon backup-a, u koliko je definirana email adresa (u postavkama programa) šalje se obavjest na taj email
* Generalno: Novi kalendar u Office2007 stilu
* Projekti: Omogućena promena stope PDV-a iako postoji situacija
* Troškovnici: Kod renumeracije stavki, "podvučene" (opisne) stavke se preskaču
* Troškovnici: Kod kopiranja predmera ili vrste radova (s stavkama) opisne stavke se nisu dobro kopirale
* Troškovnici: Kod višestrukog unosa stavki tip radnika se nije upisivao u pozicije rada (ako nije bio upisan na pozicijama u knjizi normi) - potrebno radi spremanja baseline-a u MP
* Troškovnici: Na tablicu stavki predmera dodane kolone rad, materijal i strojevi (jedinično i ukupno)
* Izveštaji: Izveštaj Standardni predmer - slovima nije ispisivao vrednost slovima pod određenim uvetima
* Situacija: Na standardnim Izveštajima ispis rekapitulacije PDV-a u koliko se ispisuju situacije koje sadrže različite stope (rekapitulacija PDV-a se ispisuje u troškovničkom dijelu)
* Situacija: Na tablicu građ. knjige dodane kolone Količina po predmeru, Ovjereno i ovjereno ukupno
* Situacija: Na formi građ. knjige ovjerena količina se ne ažurira automatski, ali vizualno pokazuje razliku u odnosu na izvedenu
* Operativni plan: Zabranjeno brisanje plana ako postoji radni nalog, realizacija rada(šihterica), realizacija materijala ili realizacija strojeva
* Mrežni plan: Nakon razdvajanja aktivnosti (stanje na dan) i razdvojene aktivnosti (one koje su 100% gotove) postaju dijelom WBS-a (Summary bar-a)
* Mrežni plan: Dodan financijski prikaz po stavkama, WBS-ovima i projektu (planirani trošak, ostvareni trošak, preostali trošak, planirani prihod,ostvareni prihod, preostali prihod,% izvršenja)
* Mrežni plan: Dodan financijski prikaz po WBS-ovima s grafikonom
* Mrežni plan: Kolone financijskih podataka mogu biti vidljive uz aktivnost (u gantogramu)
* Mrežni plan: Otvaranje spremljenog baseline-a omogućeno direktno iz pregleda S-krivulja
* Mrežni plan: U svim histogramima moguće je u isto vrijeme vidjeti rane i kasne datume
* Mrežni plan: Na prikazu S-krivulja, tablica može biti skrivena
* Mrežni plan: Optimaliziran prikaz svih S-krivulja
* Radni nalozi: Kod izbora stavke radnog naloga, dodan prikaz gotovosti (u %) u koliko se aktivnost nalazi na mrežnom planu
* Radni nalozi: Ako je aktivnost prekretnica, izbor aktivnosti za realizaciju nije moguć
* Radni nalozi: Ako aktivnost koja je izvođena nije bila odabrana (osvjetljena) a pritisnut je "Izbor", program je pokazao grešku da aktivnost ne postoji
* Revers alata: U pregled izdanog alata po radniku dodana ikona koja indicira da je za radnika izdan alat
* Revers alata: Mogućnost automatskog zaprimanja alata bez prethodnog zaprimanja na skladište
* Skladište: Dodan pregled materijala po svim skladištima s stanjem materijala
* Skladište: Na materijal (Osnovni šifrarnik), materijal na skladištu, te svih 5 skladišnih dokumenata dodan pregled materijala po skladištu
* Skladište: Pod određenim uvetima ulazno skladište na međuskladišnici se moglo obrisati
* Skladište: Optimaliziran prikaz kartice za materijal

 

GALA 2009 - verzija od 08.06.2009.

 

* Generalno: U postavkama Windowsa potrebno je imati podešenu veličinu slova (DPI) na standardno
* Generalno: Eksporti se nisu mogli odraditi ako je u datoteci bio znak "\" ili "/"
* Situacija: Uz unos ugovorenog iznosa na projektu, omogućen unos iznosa i na situaciji
* Reporti: dodan Izveštaj Građevinska situacija - sve stavke u troškovničkom dijelu - rekapitulacija po vrstama
* Mrežni plan: mogućnost "razdvajanja" aktivnosti u gantogramu na način da za zadani datum program započete aktivnosti definira kao 100% gotove i za preostalu količinu napravi novu aktivnost u istom redu.
* Mrežni plan: S-krivulja se ne može pozvati za projekte koji traju manje od 10 radnih dana
* Mrežni plan: S-krivulja (kasni datumi) se nisu dobro pokazivali pod određenim uvetima
* Mrežni plan: U sve histograme dodane vrednosti po danu
* Mrežni plan: mogućnost unosa realizacije direkno na aktivnost, preskačući izmjenu
* Mrežni plan: WBS stavke (kao i projekt) imaju slijedeće podatke u tablici, početak (projekta ili WBS stavke),završetak,trajanje,radni dani, neradni dani
* Mrežni plan: Dodani opisi aktivnosti uz gant (korisnik može odabrati od kojih se kolona iz tablice sastoji taj opis, s mogućnosti pozicioniranja lijevo, u sredini, desno)
* Mrežni plan: Stanje na dan radi na način da se trajanje nove aktivnosti odredi prema izvršenju aktivnosti iz koje je nastala.
* Mrežni plan: S–krivulje se pokazuju za aktivnosti koje imaju baseline, a ako neka aktivnost nema, pokazuje se poruka
* Mrežni plan: Mogućnost prikaza samo S-krivulje (bez tablice)
* Mrežni plan: Na S-krivuljama dodan trend - zelena linija se nastavlja nakon zadnjeg dana realizacije po preostalim (plavim) aktivnostima, te tako pokazuje trend i završetak projekta
* Mrežni plan: S-Krivulje se mogu zoom-irati (prikaz je moguć do nivoa dana).
* Mrežni plan: Na S-krivulje dodan brojčani prikaz kod prelaska mišem
* Troškovnici: Kod importa predmera iz MS Excel-a, dodan upit o preuzimanju Oznake s zadnje aktivnosti koja se spaja
* Troškovnici: Eksport predmera u MS Excel nije dobro zbrajao stavke ako su postojale opisne (podvučene) stavke
* Analiza (cube): dodani predlošci: Troškovnici, Podizvoditelj, Vrste radova
* Analiza (cube): Ako nema operativnog plana, analiza se ne može pozvati
* Analiza (cube): Riješen problem kada je stavka ili aktivnost imala količinu 0
* Radni nalog: na realizaciju se uvijek upisuje kooperant iz organizacije, osim ako tamo nije definiran. U tom slučaju se uzima s OP.
* Radni nalog: Optimaliziran odabir stavki radnog naloga
* Realizacija rada (šihterica): Povećana tablica prikaza radnika, smanjen grafikon
* Realizacija rada (šihterica): Djelatnici su sortirani po abecedi, dodan lokator
* Skladište: Magacini su sortirana po abecedi, dodan lokator
* Knjiga normi: Optimalizirano preuzimanje normi u stavku predmera

 

GALA 2009 - 25.04.2009.

 

* Generalno: Novi modul - dinamička analiza (Cube), s mogućnosti definiranja izgleda, filtriranja (upit na bazu), eksporta u MS Excel. Dinamička analiza dodana na OP i realizaciju
* Generalno: dodane tablice za ostale podatke o radniku (npr. liječnički pregled itd.)
* Generalno: kod konverzije, provjeravaju se tablice s jedinstvenim ključevima (poziv je moguć i s postavki programa)
* Mrežni plan: Dodano pomicanje celog projekta za upisani broj dana (+ ili -)
* Mrežni plan: Preračun trajanja aktivnosti izvršava se odmah nakon unosa realizacije
* Mrežni plan: Dodana mogućnost izbora 5 boja za gantogram
* Mrežni plan: Ispis gantograma u sliku (JPG, GIF, BMP ...) ili PDF, s mogućnosti dijeljenja na stranice do A0
* Mrežni plan: promena kalendara na postojećem mrežnom planu nije dobro pokazivala neradne dane
* Mrežni plan: Iz prikaza trajanja u danima izbačene decimale
* Stavke: Dodan proces za povećanje količina za označene stavke
* Stavke: Mogućnost višestrukog označavanja i prebacivanja analiza iz knjige normi u stavku (mogućnost označavanja normi iz različitih vrsta radova)
* Skladište: Prikaz samo aktivnih ili svih skladišta
* Skladište: Zabranjeno brisanje OP ako za isti postoji narudžba materijala
* Građevinska knjiga: Dodano izračunsko polje vrednost
* Građevinska knjiga: Dodano polje Ukupna količina
* Skladište(Narudžba): Pregled dokumenata za tekući OP ili za sve planove
* Skladište : Maknut filter po projektima za za skladište a dodan Aktivna/neaktivna skladišta (kod izbora skladišta)
* Skladište : Na narudžbama dodan filter Magacini za tekući OP ili sve planove
* Skladište: Skladište može biti standardno, stroj ili vozilo
* Knjiga normi: optimiziran rad s unosom,izmjenom,brisanjem
* Organizacija: Dodan export podizvoditeljskih stavki u MS Excel
* Organizacija: Na formu trajanja aktivnosti, dodana polja Podizvoditelj i Podizvoditelj cena
* Radni nalog: Dodan import podizvoditeljskih stavki iz MS Excel-a (izvedene količine)
* Radni nalog: Kod unosa realizacije na stavki RN, mogućnost upisa/promene podizvoditelja i/ili cene podizvoditelja

 

GALA 2009 - 17.03.2009.

 

* Generalno: Obavezan odabir jedinice mjere iz tablice
* Generalno: Prije nadogradnje program provjerava da li je baza otvorena i pokazuje poruku u koliko je, te prekida nadogradnju
* Generalno: Dodano pravo pristupa za pregled/ažuriranje satnice radnika
* Generalno: Dodana mogućnos pridruživanja faksimila na odg. osobe radi ispisa u dokumentima
* Analize (OP): Dodana cena za podizvoditelja radi ispisa vrednosti za podizvoditelja s OP
* Organizacija: Brisanje projekcije(kalendara) maknuto s prozora i stavljeno na desni klik
* Mrežni plan: Mogućnost pregleda svih ili selektovanih aktivnosti u histogramu
* Mrežni plan: Mogućnost pregleda histograma linijski ili u stupcima
* Reporti: Dodan Izveštaj Građevinska situacija - izvedeni radovi po ovoj situaciji
* Reporti: Ispisi radnih sati (detaljni) uz sate ispisuju i gradilište
* Reporti: Ispis građ. knjige (trenutni i svi listovi) s faksimilom
* Reporti: Dodan Izveštaj Realizacija podizvoditelja za mjesec
* Registri: Uz pomicanje gore-dole, dodano i lijevo-desno
* Knjiga normi: Vertikalni scroll-bar se nije pokazivao na dijelu normi
* Import materijala : Kod importa materijala u predmer ili operativni plan, dodana opcija da se cene upišu uz predmer ili OP i u cjenik
* Radni nalozi: mogućnost kopiranja radnih sati iz drugih radnih naloga
* Realizacija: Kreiranje izdatnice iz realizacije materijala (mimo radnog naloga)
* Realizacija: Dodana grupa Ispis realizacije s radnog naloga
* Realizacija: Na unosu radnih sati (u radnom nalogu i šihterici) dodana tablica za unos ostalih utrošaka (Prijevoz, čekanje, spavanje itd.)
* Građ. knjiga: Uz mogućnost brzog unosa količina (za tekući mjesec) dodana opcija unosa kumulativnih količina

 

GALA 2009 - 10.02.2009.

 

* Stavke: Jedinica mjere se izabire iz combo box-a (višestruki unos)
* Operativni plan: Zabranjena izmjena kalendara koji se koristi na nekom OP
* Mrežni plan: Kod maksimiziranja prozora gantogram se nije pravilno povećao
* Generalno: U koliko se program pokrene kroz mrežu, pokazuje se poruka o zabrani i program prekida izvršavanje
* Generalno: U Matične postavke dodani kalendari
* Projekti: Izbor datuma (s kalendara) nije upisivao odabrani datum (odg. osoba za provođenje mjera zaštite na radu)
* Projekti: Kod izbora iz tablice program je javljao da korisnik nema prava ako u PROJ:Registar piše 0 (pripada klasifikaciji Svi projekti)
* Realizacija: Preimenovan naziv TAB-a da bude jasnije gdje se radi dokaznica za građ. knjigu.
* Realizacija: Dodan button za dokaznicu građ. knjige
* Realizacija: promena datuma na radnom nalogu nije ažurirala sate u šihterici
* Generalno: Maknuta provjera da li je korisnik administrator (kod nadogradnje)
* Predmer: Na Info-u predmera dodane kolone rad, materijal, strojevi, vrednost, te postotak TZS-a (troškovničko značajnih stavaka)
* Norme: Pomicanje vrsta radova u svim smjerovima
* Norme: Pomicanje normi unutar vrste
* Reporti: Dodan Izveštaj Radni sati za OP - detaljni ispis po tipu radnika
* Reporti: Izveštaj (iz projekata) za Ugovorene predmere nije dobro ispisivao rekapitulaciju
* Reporti: Standardni predmer - rekapitulacije po vrstama
* Reporti: Ugovoreni troškovnici - rekapitulacije po vrstama
* Reporti: Izveštaj: Standardni predmer - po mjestima troška

 

GALA 2009 - 04.12.2008.

 

* Generalno: Sustav pomoći ažuriran na tekuću verziju
* Generalno: Dodana tablica jedinica mjere
* Generalno: Mjesečna licenca se veže uz ID računala
* Skladište: Dodan dokument "NARUDŽBE". Izrada narudžbi je moguća iz skladišta, ili s mrežnog plana.
* Skladište: Primke, otpisi i stanje sitnog alata i inventara
* Skladište: Revers sitnog alata, prikazi pojedinog alata po djelatnicima ili djelatnicima koji duže alat
* Skladište: Kreiranje novih skladišnih dokumenata iz postojećih (npr. kreiranje Izdatnice iz Primke itd.)
* Projekti: Maknuto zaokruživanje kod unosa avansa
* Troškovnici: Ažuriranje količina u podizvoditeljskom predmeru nije bilo moguće u MS Excel 2000 verziji
* Troškovnici: Maksimalan broj stavki za import iz MS Excel-a povećan na 20.000
* Troškovnici: Kod importa predmera iz MS Excela i spajanja stavki, količina, jed. mjere, cena se preuzimaju s najzadnje osvjetljene stavke
* Stavke predmera: Troškovničko značajne stavke (TRZ) - stavke koje su (u odnosu na iznos i broj svih stavki) najznačajnije
* Cjenik rada: Izmjena tekućeg zapisa nije bila sinhronizirana
* Cjenik materijala: Nakon unosa novog materijala (s forme stavke), uneseni materijal nije bio selektovan
* Analiza cene (stavka predmera i OP): Ispisuje se količina za 1 jedinicu mjere, dodano Ukupno po analizi
* Situacije: omogućen unos rekapitulacije (bonus ili depozit) bez PDV-a
* Editor: dodana naredba "Logotip" - ubacuje logotip u dokument (na dokumentima vezanim na projekt, partnera ili predmer)
* Reporti: Dodano 11 novih Izveštaja (skladište-reversi, građ. knjiga, situacija (NN obrazac))

 

GALA2009 - 07.11.2008.

 

* Generalno: spremanje postavki po korisniku i u slučaju rada preko TS
* Projekti: Dodjeljivanje prava odg. osoba na klasifikaciju projekata
* Projekti: Uz selektovanje zadnjeg aktivnog projekta, selektira se i zadnje odabrana klasifikacija projekta
* Reporti: Ispis vrednosti ugovorenih predmera s projekata
* Reporti: Ispis svih ugovorenih predmera s projekata, s rekapitulacijama po predmeru
* Reporti: Ispis troškovničkog dijela us situaciji sadrži rekapitulacije po predmeru, za sve i samo izvedene stavke
* Reporti: Predmer - analiza skraćena
* Mrežni plan: Mogućnost pregleda aktivnosti koje nisu započele - na odabrani dan
* Mrežni plan: Uz unos realizacije aktivnosti, dodan unos dokaznice građ. knjige s gantograma
* Situacije: Omogućen proizvoljan upis roka za ovjeru i roka plaćanja na formi
* Situacije: Kod izrade, polje "Mjesec" se puni na osnovi od-do datuma. Polje je obavezno
* Generalno: Backup SQL baze, mogućnost definiranja broja dana (interval)
* Realizacija: dodani grafikoni za sve kvalifikacije (planirano/utrošeno sati)
* Realizacija: Izmjena datuma rada (šihterice) na formi radnog naloga nije dobro osvježavala datum
* Građ. knjiga: pomicanje dokaznica nije dobro prikazivalo pomaknutu dokaznicu
* Skladište: Brisanje međuskladišnice, pa odustajanje, brisalo je ulaznu stranu stavke.
* Skladište: Kopiranje skladišnih dokumenata s stavkama
* Skladište: Kod izrade sklad. dokumenata ili izdatnice iz radnog naloga, omogućen izbor bilo kojeg skladišta

 

GALA2009 - 30.09.2008.

 

* Generalno: nadogradnja se može odradititi samo s administratorskim pravima
* Troškovnici: omogućena izmjena ugovorenog predmera ako za isti još ne postoji OP ili situacija
* Troškovnici: ako predmer nije ugovoren, dozvoljeno premještanje stavki unutar vrsta radova, kao i povećanje/smanjenje cena za postotak, bez obzira što za projekt postoji izrađen OP ili situacija
* Troškovnici: Kopiranje stavki za odabranu vrstu ili kopiranje odabranih stavki dodaje stavke u sve op. planove i u zadnju situaciju za tekući projekt
* Troškovnici: Info na predmeru sadrži dodatne informacije (vrednost bez zarade, zaradu, vrednost rada, materijala,strojeva, grafikone itd.)
* Stavke: Kopiranje analiza iz prethodnih predmera
* Stavke: Kompleti - mogućnost unosa/definiranja stavke kao komplet, npr. Razvodni ormar, 3 kompleta (komplet s dijelovima)
* Reporti: Situacije - Utrošak materijala po situaciji (predmer:situacija), Rekapitulacija građevinskih situacija - od do datuma, Rekapitulacija građevinskih situacija - za mjesec
* Reporti: Predmer - ispisi kompleta, dokaznica s stavki
* Građ. knjiga: brza obrada izvedenih količina u novom prozoru
* Materijali: Unos novog materijala s unosom dobavljača nije upisivao dobavljača

 

GALA2009 - 08.09.2008.

 

* Generalno: Verzija 2009, korisnički definiran izgled pomoću predložaka. Novi izgled, MS Office 2007 Ribbon
* Generalno: Dodane kompletne norme suhe gradnje
* Generalno: Logotip može biti u JPG, BMP ili WMF formatu
* Norme: povećan broj decimala na 6 (rad, materijal, strojevi)
* Norme: kod preuzimanja norme u stavku predmera ili stavku OP ili aktivnost mrežnog plana, preuzima se i oznaka norme
* Građevinska knjiga: Izrada situacije nije prenosila oznaku stavke ako je stavka predmera bila "uvučena" ispod osnovne
* Projekti: U tablicu izbora projekata dodana kolona Naručitelj
* Troškovnici: Eksport/Import predmera s resursima (rad,materijal,strojevi). Ovaj eksport/import omogućuje komuniciranje između korisnika bez obzira na cjenike, s kompletnim pomoćnim analizama
* Troškovnici: Automatski import stavki iz MS Excel-a za predmer koji je eksportiran iz Gale
* Troškovnici: Import iz MS Excel-a importira i cenu (ako je upisana)
* Troškovnici: 3 nova ispisa s iznosom slovima
* Troškovnici: Kopiranje trenutno osvjetljenog predmera s tablice predmera
* Stavke predmera: promena količine analize (koja ima "djecu") nije računao promenu za ostale podanalize nego samo za tekuću analizu
* Stavke predmera: Kad je predmer ugovoren, cena se ne mijenja bez obzira na rad s pomoćnim analizama, automatski preračun i prikaz (normativno/ugovoreno)
* Stavke predmera: Mogućnost "zaključavanja" cene i ako predmer nije ugovoren (promene na pomoćnim analizama ne utječu na jediničnu cenu)
* Stavke predmera: Prikaz oznake norme (preuzete iz knjige normi) za trenutnu pomoćnu analizu.
* Baza materijala: naziv/cena se može mijenjati bez obzira da li se materijal koristi uskladištu
* Operativni plan: uz spajanje aktivnosti, mogućnost "odspajanja" - povratak na početno stanje
* Operativni plan: mogućnost unosa proizvoljne aktivnosti kao npr. trošak za mrežni plan
* Mrežni plan: Značajno optimiziran rad u mrežnom planu (gantogram)
* Mrežni plan (organizacija): opis aktivnosti sadrži oznaku stavke, oznaku pomoćne analize te sami opis aktivnosti
* Mrežni plan: Ako WBS stavka nema aktivnosti, u gantogramu dobiva status prekretnice (0 dana)
* Mrežni plan: Zoom (povećavanje/smanjivanje gantograma na vremenskoj skali)
* Mrežni plan: Na formi Aktivnosti dodano polje Prekretnica (trajanje 0 dana)

 

GALA2008 v7.1 - 26.06.2008.

 

* Generalno: Nova instalacijska procedura, izbor SQL servera i podešavanje parametara za mrežni rad
* Generalno: Ispravljene greške kod višestrukog unosa stavki (unos, prekid, unos, spremanje izazivalo grešku "Dupli zapis")
* Stavke: Dokaznice na stavci predmera
* Cjenik materijala: Ispravljen prikaz (filter) po registrima za odabrani cjenik
* Organizacija građenja: zabranjen unos istih WBS stavki
* Organizacija građenja: preuzimanje aktivnosti se izvodi prema redoslijedu u predmeru
* Organizacija građenja: višestruko označavanje aktivnosti - brisanje, upis kooperanta
* Mrežni plan: kooperantka aktivnost ne može biti prekretnica (Milestone)
* Građevinska knjiga: Uz prenos dokaznica s realizacije, kopiranje prethodnih dokaznica tekuće stavke, ili kopiranje iz bilo koje stavke tekućeg projekta, ili svih projekata, ili s predmera
* Građevinska knjiga: Pomicanje dokaznica gore/dole
* Reporti: dodan ispis predmera s tehničkim opisom za svaku vrstu radova, standardni + predmer s naslovnom stranicom
* Reporti: hijerarhijski ispis vrsta radova (troškovnici, situacija-troškovnički dio)
* Reporti: Import reporta u report manager

 

GALA2008 v6.1.1 - 09.06.2008.

 

* Generalno: u korisničke formule za projekt, predmer, radni nalog, operativni plan, situaciju dodana opcija za definiranje varijabli iz programa, npr PROJ:Oznaka_Projekta
* Operativni plan: Preuzimanje aktivnosti iz Op. plana se preuzima po redoslijedu aktivnosti
* Mrežni plan: Kod nenormiranih stavki, ispravljena greška kod trajanja aktivnosti 0 dana, a koja je ujedno kooperantka
* Organizacija građenja: u koliko se unosi aktivnost koje nema u operativnom planu, unos realizacije nije moguć sve dok se nova aktivnost ne spremi.
* Mrežni plan: Povezivanje aktivnosti za stavke koje nisu normirane nije radilo ispravno
* Izveštaji: u novi designer prebačeni Izveštaji za račun, građevni dnevnik, radni nalog

 

GALA2008 v6.1 - 01.06.2008.


* Predmer: postotak i indeks planirane zarade radi S-krivulje novca
* Mrežni plan: Export mrežnog plana u MS Project 2003 i 2007, i Primaveru 6.0. Export WBS-a, trajanja aktivnosti, linkova, realizacije (gotovost)
* Mrežni plan: S-krivulja očekivanog prihoda i rashoda (novac)
* Mrežni plan: S-krivulja uz odabrani tip radnika, i za sve radne sate
* Mrežni plan: 12 novih ispisa S-krivulje (Realizacija, radni sati (tip radnika npr. Zidari ili svi), odabrani materijal, stroj, očekivani prihod, očekivani rashod) - dnevno ili periodično
* Mrežni plan: dodani novi histogrami (ukupno 10) za aktivnosti, odabrani tip radnika (npr. Zidari ili svi), broj radnika po danima, odabrani materijal ili stroj - najraniji ili najkasniji datumi
* Mrežni plan: Unos/ažuriranje realizacije direktno s mrežnog plana, preračun trajanja
* Mrežni plan: Na sve S-Krivulje (grafikone) dodani opisi na X i Y osi
* Knjiga normi: Dodani tipovi radnika na pozicije pomoćnih analiza (Zidar, Tesar ...)
* Knjiga normi: Mogućnost upisa količine pomoćne analize (kod dodavanja gotove analize u osnovnu)
* Knjiga normi: promena jedinične količine na osnovnoj analizi mijenja sve količine u pomoćnim; promena jedinične količine na pomoćnoj analizi mijenja količine njezinih pomoćnih.
* Knjiga normi: Pritiskom kombinacije tipki CtrlF4 prikazuju se sve osnovne i pomoćne analize osnovnih analiza (koje se inače ne vide u tablici)
* Cjenici: Zabranjeno brisanje resursa(materijal/stroj) iz cjenika ako se resurs iz bilo kojeg cjenika koristi na analizi (predmer, op. plan), realizaciji materijala, skladišnom dokumentu, normi, baseline-u resursa. U koliko se ne nalazi, brisanjem se resurs briše iz svih cjenika i baze (materijala/stroja).
* Stavke: Prekidom izmjene stavke u kojoj se koriste pomoćne analize i promenom istih, program sprema promene bez obzira na prekid od strane korisnika.
* Stavke: Ispis analize ispisuje se prema stablu pomoćnih analiza
* Stavke: Prikaz cene bez planirane zarade
* Projekti: Ako za projekt postoji situacija, avans se može obrađivati samo s situacije, u suprotnom s projekta.
* Generalno: Na sve resurse dodana jedinica mjere resursa/jedinica mjere norme ili aktivnosti
* Generalno: promena verzije ne utječe na serijski broj

 

GALA2008 v5.2 - 09.05.2008.

 

* Organizacija: Omogućeno brisanje svih projekcija (kalendara)
* Operativni plan: Dodan prikaz planiranih sati po tipovima (Tesari, Zidari ...) radi prikaza u S krivulji
* Realizacija (radni nalog): Dodan datum rada (od i do) na upis radnih sati
* Realizacija (radni nalog): Dodani sati čekanja radnika
* Realizacija (radni nalog): Omogućena izmjena datuma na realizaciji materijala i strojeva (datum mora biti u okviru datuma radnog naloga)
* Realizacija (radni nalog): Dodani datumi realizacije na svaku aktivnost, radi preračuna trajanja aktivnosti u mrežnom planu
* Realizacija: Dodani datumi (DO) na realizaciju rada, materijala i strojeva radi prikaza resursa u S krivulji
* Mrežni plan: trajanja aktivnosti se uvijek kod otvaranja preračunavaju u odnosu na izvedenost
* Mrežni plan: S krivulje rada (po tipu radnika), materijala (odabrani materijal) stroja (odabrani stroj)
* Djelatnici: Dodana napomena
* Generalno: Proizvoljno definiranje oznaka dokumenata: Projekti, troškovnici, situacije, operativni plan, radni nalog - mogućnost kombiniranja vrednosti
* Generalno: Onemogućen unos istog materijala i stroja unutar jedne norme u knjizi normi, stavkama predmera, aktivnostima operativnog plana
* Generalno: Povećan broj decimala s 2 na 4 u normama i pomoćnim analizama
* Generalno: ispravljena greška kod promene opisa stavke predmera - u građ. knjizi se naziv nije ispravno promijenio (ako je stavka predmera bila opisna i to tako da je nastala pomicanjem u desno)

 

GALA 2008 v5.1 - 15.04.2008.

 

* Izveštaji: Analiza stavke - Ispis tipa radnika (ako je dodjeljen na normativima rada) ili po grupama ukoliko nije
* Realizacija: mogućnost upisa realizacije (uz količinu) i u postotk u
* Mrežni plan: Pregled/Ispis resursa (rad, materijal, strojevi) za odabrani ili sve WBS-ove - planirano, utrošeno, trebalo utrošiti
* Mrežni plan: Pregled/Ispis potrebnih resursa za period (potreban broj ljudi, sati, materijala, strojeva)
* Mrežni plan: Pregled/Ispis očekivanog prihoda/rashoda po mjesecima
* Organizacija (Mrežni plan): omogućeno brisanje projekcija (kalendara)
* Organizacija (Mrežni plan): Unos aktivnosti koje nema u operativnom planu
* Organizacija (Mrežni plan): Mogućnost promene optimalnog broja izvršitelja
* Generalno: ispravljene sitnije greške:
- prenos partnera kod kopiranja prenosio je partnera iz projekta iz kojeg se kopira
- Sortiranje vrsta radova kod kopiranja
- Iznosi u trošk. dijelu situacije su imali razlike u lipa ma
- Prikaz investitora na normi se nije osvježavao nakon promene na projektu

 

GALA 2008 v4.1 - 13.03.2008.

 

* Generalno: Cjenik rada povećan na 7 cena (NKV, PKV, KV4, KV5, KV6, VKV7, VKV8)
* Norme: Vidljiva cena u knjizi normi na osnovi izabranih cjenika
* Mrežni plan: Mogućnost izrade aktivnosti koje (uz same aktivnosti) pokazuju i opis stavki predmera.
* Registri: promena registra (materijal i strojevi) u cjeniku ili bazi mijenja registar na svim cjenicima i bazi
* Građevinska knjiga: mogućnost vezanja bilo kojeg dokumenta za svaki list knjige (Excel, Word, PDF, slika ...)
* Projekti: Dodana pretraga (Ctrl+Dvoklik)
* Projekti: dodana kolona Ugovoreno i prikaz napomene
* Projekti: Sortiranje (pamti se po korisniku)
* Projekti: Popravljen refresh nakon Drag&Drop klasifikacije projekta
* Projekti: Popravljen refresh iznosa PDV-a (ugovorena vrednost)
* Gradovi: Dodana pretraga (Ctrl+Dvoklik)
* Materijali - dodan tab dobavljač + kolona dobavljač
* Cjenik materijala: dodan tab dobavljač + kolona dobavljač

 

GALA 2008 v3.1 - 11.02.2008.

 

* Novi modul: Podizvoditelji (export-import, usporedba, pregled na mrežnom planu)
* Generalno: Serija video filmova koji obrađuju najbitnije procese u aplikaciji, direktan link je ovdje .
* Generalno: Ispisi prebačeni u novi reporter - pojednostavljene izmjene od strane korisnika
* Projekti: Mogućnost definiranja različitih stopa PDV-a, oznake valute i logotipa (za druge zemlje)
* Skladište: U tablični prikaz dodani dobavljač na primku i kupac na otpremnicu
* Skladište: Ispis kartice materijala (stanje) za trenutno ili sva skladišta
* Građ. knjiga: omogućen upis izvedenosti u postotku za označene stavke
* Sitaucija: dodana polja sveukupna vrednost i vrednost rabata/bonusa na formu
* Stavke: Povećanje/smanjenje cena celog predmera ili za vrstu ili pojedinačno

 

GALA 2008 v1.1 - 07.01.2008.

 

* Novi modul: Mrežno planiranje
* Projekti: proizvoljna klasifikacija projekata (godine, aktivni, ugovoreni itd.)
* Operativni plan: Kod izrade operativnog plana (ako stavke nisu normirane) aktivnost postaje sama stavka
* Operativni plan: Spajanje aktivnosti u operativnom planu
* Operativni plan: Razdvajanje aktivnosti u operativnom planu
* Operativni plan: dodana kolona i grafikon za podatak "Trebalo biti utrošeno"
* Skladište: Popravljene greške kod izbora datuma na skladišnim dokumentima
* Normativi: Kopiranje normi u knjizi normi
* Normativi: Prebacivanje normi između vrsta radova drag-drop metodom
* Stavke: prenos resursa u norme opisne stavke (normiranje analiza kopiranjem resursa)
* Stavke: Omogućen unos grčkih simbola, formatiranje opisa stavke
* Stavke: Dodatna mogućnost definiranja opisnih stavki (pomicanje u desno)
* Mrežni plan: Baseline, neograničen broj spremanja za 1 projekciju (kalendar)
* Mrežni plan: Neograničen broj projekcija (kalendara) za 1 (aktivni) plan
* Mrežni plan: Izveštaji o planiranim/utrošenim resurskima, očekivani prihod/rashod po mjesecima
* Predmer: Dodana rekapitulacija (rabat, troškovi ...)
* Predmer: Mogućnost izrade VTR predmera s odgovarajućim procesima za situaciju i operativni plan
* Predmer: Export predmera u Excel
* Predmer: Ažuriranje stavki omogućeno s forme (Slijedeća-Prethodna)
* Predmer: Export / Import materijala s predmera
* Situacija: Dodana rekapitulacija (rabat, troškovi ...)
* Situacija: Dva nova Izveštaja (građevinska knjiga)
* Realizacija: Kod izbora aktivnosti, dodana tablica stavki s filterom radi lakše pretrage
* Realizacija: 6 novih ispisa radnih sati (kumulativi)
* Ispisi: Zepočelo prebacivanje svih Izveštaja na FastReport. Svaki Izveštaj je moguće eksportirati u Excel, Word, PDF, sliku (JPG, GIF ...), poslati mailom.
* Generalno: Automatska nadogradnja s interneta (za korisnike na održavanju)
* Generalno: Dodan Info prozor (Projekti, troškovnici...)
* Generalno: U postavke programa dodana tablica s praznicima - kod izrade operativnog plana, praznici se automatski preuzimaju
* Generalno: Uz postojeće gore-dole, dodano pomicanje lijevo-desno na vrste radova predmera (hijerarhija)
* Generalno: Opeartivni plan, mrežni plan, realizacija i situacija se obrađuju za sve ugovorene predmere. Mogućnost obrade stavke ako nema izvedenu količinu u realizaciji ili građ. knjizi, iako je ugovorena.

 

GALA 2007 v1.4 - 22.11.2007.

 

* MS SQL baza (opcija)
* Predmer: Znatno olakšana izrada – višestruki unos vrsta radova
* Stavke: Višestruki unos stavki (iz knjige normi) drag-drop metodom
* Stavke: prenos opisa stavke drag-drop metodom iz bilo koje aplikacije
* Operativni plan: Omogućena izrada neograničenog broja planova s mogućnosti kompletne izmjene tehnologije (resursa) za ugovorene stavke
* Operativni plan: detaljne usporedbe resursa (rad, materijal, strojevi) u odabranom planu, bez utjecaja na ugovorenu cenu.
* Operativni plan: Eksport i import materijala u MS Excel (za komercijalnu obradu i rekalkuliranje) premješteni s predmera na plan rada
* Projekt: za primljeni avans moguće je odmah izdati račun
* Materijali: Zabranjen unos šifre materijala koja već postoji
* Materijali: Dodano polje Dobavljač
* Realizacija: mogućnost dnevne realizacije rada, materijala, strojeva, s izradom dokaznice i automatskim prenosom u građevinsku knjigu
* Realizacija: Pregled ne upisanih dnevnih realizacija
* Realizacija: Nova baza-baza vozila
* Financije: Financijski ispisi s pregledom izdanih i zatvorenih računa i situacija, filterima za projekt, partnera, datum
* Situacija: Ne izvedene stavke građevinske knjige se ne ispisuju (troškovnički dio)
* Situacija: privremeni polog
* Građevinska knjiga: znatno poboljšana izrada dokaznica s formulama i slikama

 

GALA2007 v1.1

 

* Generalno: Skladište materijala - primke, otpremnice, izdatnice, međuskladišnice
* Realizacija: Moguće kreiranje izdatnice iz realizacije materijala
* Generalno: Eksport/Import planiranog materijala u MS Excel datoteku radi komercijalne obrade i naknadnog rekalkuliranja
* Generalno: Automatski backup s mogućnosti definiranja broja arhiva ili dana
* Generalno: Prava pristupa
* Generalno: Link na vanjske dokumente (PDF, MS Word, MS Excel ili bilo koji drugi dokument)
* Generalno: Baza gradova s svim poštanskim brojevima u RH
* Generalno: Verziranje programa - Trenutna verzija 2007 1.1 (Godina, mjesec, dan realizacije)
* Generalno: Obavezna polja na formama se ističu u odnosu na druga (kada se polje selektira)
* Planirani utrošci: Pregled utroška rada, materijala i strojeva po stavci
* Stavke: Mogućnost automatskog otvaranja tablice s normama kod unosa nove stavke
* Stavke: Mogućnost definiranja opisne stavke (Beton m3, Oplata m2 ...)
* Stavke: Dodan TAB u opis stavke radi formatiranja opisa (Ctrl+TAB)
* Stavke: Dodan novi prozor za obradu opisa stavke (Dvostruki klik lijevom tipkom miša)
* Stavke: Stavka se ne ispisuje ako je količina 0,00
* Stavke: Jedinični ili ukupni prikaz utrošenih sati na formi
* Stavke: Mogućnost automatskog upisivanja oznake stavke (Oznaka vrste + Redni broj stavke za tekuću vrstu)
* Stavke: Mogućnost tagiranja/označavanja stavki (a samim time i obrade) samo jedne vrste (ako se pozicionirate na nju)
* Predmer: Hijerarhijski ispis vrsta radova (Rekapitulacija)
* Predmer: Onemogućen unos realizacije ako predmer nije ugovoren
* Predmer: Iznos po vrsti i predmeru premješten ispod stavki
* Predmer: Cjeniku rada dodan opis i napomena
* šihterica: Ispis za jednog radnika, za predmer, projekt ili period
* Građevinska knjiga: u dokaznicu mjera moguće dodavati i slike (copy/paste ili direktno) s dodatnom obradom
* Partneri: mogućnost direktnog slanja emaila partneru (ili kontakt osobi)
* Računi: Ispis podataka o projektu i predmeru u koliko je račun vezan na predmer.

 

GALA2006 v2.00

 

* Projekti – 1 projekt može imati više ugovornih predmera
* Projekti – raspored avansa po troškovnicima
* Projekti – definiranje rukovoditelja radova, voditelja zaštite na radu, rješenje o osnivanju gradilišta, zahtjevi za primopredaju, zapisnici o primopredaji, zapisnici o ispitivanju (instalacije itd.), garancije, reklamacije
* Projekti – vezanje projekta s Nacionalnom klasifikacijom vrsta građevina (NKVG)
* Stavke – mogućnost kreiranja jedinične cene slobodnim unosom rada, materijala, strojeva, uz automatski prikaz razlika u odnosu na normative (usporedni grafički prikaz i izračun u postotcima).
* Stavke – mogućnost vezanja istih stavki (npr. Zidanje zida d=20 cm u prizemlju i I katu)
* Stavke – grafički prikaz udjela rada, materijala, strojeva (udio) u stavci
* Stavke – automatski prikaz zarade rada, materijala, strojeva po stavci (jedinično i ukupno)
* Građevni dnevnik – izrada listova građevnog dnevnika, s strukturom zaposlenika i strojeva na gradilištu. Svaki upis djeluje na dinamiku izvođenja (vrijeme)
* Građevni dnevnik – mogućnost evidentiranja izvedenih količina pojedine stavke, čime se automatski djeluje na dinamiku (postotak gotovosti stavke) kao i količine za građevinsku knjigu.
* Građevni dnevnik – mogućnost evidentiranja radnih sati po stavci i po radniku (ili više njih).
* Građevni dnevnik – mogućnost evidentiranja stvarno utrošenih količina materijala i radnih sati strojeva po stavci
* Dinamika – mogućnost definiranja standardnog dinamičkog plana
* Dinamika – prikaz broja radnih dana u odnosu na planirano, uz istovremeni prikaz izvedenosti pojedine stavke u postotku
* Dinamika – mogućnost dodjeljivanja (planiranja) više perioda po stavci (prekidi)
* Radni sati (šihterica) – mogućnost izrade šihterice automatski iz građevnog dnevnika ili neovisno (za period – za radnika)
* Radni sati (šihterica) – Pregledi za predmer, za projekt (više predmera) ili za period (neovisno o mjestu rada radnika)
* Utrošak materijala i strojeva – mogućnost automatskog generiranja utrošaka iz građevnog dnevnika ili neovisno
* Situacije – evidentiranje avansa (sukcesivni ili slobodni obračun)
* Situacije – obračun situacije za projekt (jedan ili više ugovorenih predmera)
* Situacije – pregled više izvedenih ili manje izvedenih radova s količinama i iznosima
* Reporter – gotovi predefinirani Izveštaji s mogućnosti izrade neograničenog broja vlastitih Izveštaja.
* Uplate – mogućnost automatskog kreiranja više rata (računa)
* Općenito - Dodatni filteri za brze pretrage

 

GALA2006 v1.60

 

* Dinamika radova sadrži i dodatne radove (vantroškovničke radove).
* Obračun rada radnika. Kod popunjavanja realizacije rada, program Vam daje mogućnost izbora radnika koji su zadanog dana radili, tako da pozivom obračuna za zadani period dobivate količinu radnih sati po radniku.
* Import predmera, odnosno stavki iz MS Excel datoteke. Importiranje naziva, jedinice mjere, količine stavke, kao i vrste radova.
* Eksport predmera u MS Excel format. Eksport s ili bez cena, označene ili sve stavke.
* Korisnički podesiva visina linija u tablicama
* Građevinska knjiga (izvedene količine) se puni direktno na osnovi realizacije rada, i time je proces izrade situacije i građevinske knjige potpuno automatiziran. Vodi se briga i o dodatnim radovima u toku izvođenja.
* Stavke realizacije rada sadrže (uz utrošak sati po kvaifikacijama) i izvedenu količinu po jedinici mjere, kao i vrednost izvedenog po stavci.
* Na osnovi izvedenih radova u realizaciji pamte se radni sati po radniku, tako da se može dobiti obračun sati radnika, ili svih radnika, za trenutni projekt ili sve projekte, kao i za datumski raspon.
Opcija punjenja građevinske knjige svim stavkama iz predmera.
* Nemogućnost izmjene/brisanja situacije i/ili građevinske knjige u koliko se ne radi o zadnjoj situaciji. Ovime je zaobiđena mogućnost pogreške kod obračuna izvedenih radova.

 

GALA2006 v1.52

 

* Direktna obrada dokaznice na svakoj stavci građevinske knjige. Mogućnost pozicioniranja teksta u dokaznici i opisu stavke građ. knjige.
* Pregled izgleda lista građevinske knjige.
* Dodano Izvođač i Investitor na svaki list građ. knjige
* Renumeracija rednih brojeva stavki predmera ovisno o broju vrsta radova
* Dinamika radova. Kreiranje dinamičkog plana izvođenja radova, eksport u JPG, spremanje/učitavanje dinamike (planiranje)
* Grafikoni realizacije rada, materijala i strojeva se nisu osvježavali nakon unosa ili izmjene

 

Verzija: v1.51

 

* Dodana opcija u postavkama programa za ispis stavke celom širinom ili na pola stranice.
* U građevinskoj knjizi dodana opcija ispisa samo označenih ili svih stavki.
* U građevinskoj knjizi dodane tipke: Tagiranje (označavanje) skidanje oznaka, tagiranje svih, skidanje oznaka s svih (za ispis)
* Forma građevinske knjige sadrži dokaznicu mjera.
* Brojevi stavki numerirani tj. vezani na vrste radova (1.1, 1.2, 1.3 itd).

 

Verzija: v1.50

 

* Meni Obrada -> Tag/Untag stavki, Označavanje/Skidanje oznaka s svih stavki, povećanje/smanjenje cena za tagirane/označene stavke
* Dodan modul planiranje (plan rada) s grafičkim prikazom i ispisom.
* Dodan modul realizacija. Realizacija - praćenje utrošaka rada, materijala i strojeva s grafičkim prikazima i ispisima.

 

Verzija v1.10

 

* Ispravljena greška kod ispisa građevinske knjige

 

Verzija v1.00

 

* Realizovana verzija 1.0