Gala - organizator
*Sadrži sve funkcionalnosti osnovne verzije.

Organizator deo softvera koji spaja operativni i upravni nivo upravljanja.

Planiranje takođe sadrži podmodule dnevnik, zadaci, kalendar, dokumenti i izveštaje o potrebnim resursima na nivou svih projekata.

Šema programskog rešenja Gala


Šema informacionog sistema
Funkcionalnosti osnovne verzije programskog rešenja Gala


Predmeri

- Koristeći prednosti novih tehnologija, program omogućava brzu, preciznu i preglednu izradu predmera i tendera;

- Import predmera iz Excela ili brzo kreiranje predmera kroz program, ostaviće više vremena za analize pojedinih stavki i kreiranje još povoljnih ponuda;

- Izrada predmera je fleksibilna i zadovoljava različite uslove izgleda predmera i stavki. Za svaku unešenu stavku moguće je videti analizu cena, planiranu zaradu, kao i troškove rada, materijala i mašina. Ovakav pregled može se dobiti i na nivou celog predmera. Promenom cenovnika ili faktora moguće je izvesti brze promene cena, a kroz izveštaje se uvek mogu kontrolisati efekti tih promena;

- Export i import predmera s resursima (normirani predmer)

- Export i import predmera iz MS Excel-a

- Export i import materijala – omogućuje brzu kontrolu cena materijala i ažuriranje predmera i cenovnika

- Definisanje cenovnika rada, materijala i mehanizacije na nivou predmera

- Definisanje faktora rada, materijala, mašina

- Višestruki unos stavki (drag & drop iz knjige normi)

- Kopiranje celog ili dela predmera (vrste radova, stavke s analizama)

- Unos ostalih troškova (prevoz, spavanje radnika)

- Drag & drop stavki iz MS Office programa (Excel, Word)

- Drag & drop pomoćnih analiza iz knjige normi

- Izrada predmera iz IFC fajlova (Autocad Revit, Graphisoft ArchiCAD, Tekla, Arcon, Nemetschek ...)

Podizvođači

- Komunikacija sa podizvođačima pomoću Excel tablica omogućuje kontrolu, upoređivanje, izbor podizvođača, kalkulisanje zarade kao i import u predmer

Evidencija realizacije

- Evidecija izvršenja aktivnosti

- Utrošak sati u odnosu na planiran

- Utrošak materijala u odnosu na planiran

- Utrošak rada mehanizacije u odnosu na planiran

- Rezultat gradilišta

Magacini

- Skladišna evidencije, definisanje proizvoljnog broja magacina i evidentiranje ulaza i izlaza materijala

- Lager liste

- Kartice magacina

- Magacin alata i sitnog inventara

- Dokumenti (prijemnice, izdatnice, otpremnice, međuskladišnice, narudžbenice)

Finansije

- Izrada građevinske situacije potpuno je automatizovana

- Program vodi računa o prethodnim situacijama, avansima, overenim količinama u građevinskoj knjizi

- Izrada građevinske knjige s dokaznicama i prilaganjem slika je proces koji je vrlo brz i intuitivan. Mogućnost prilaganja slike s web/digitalne kamere, skenera itd.

- Izrada utrošnice materijala olakšanje je vođi projekta koji na vreme dobija tačne informacije koliki je planirani utrošak materijala za tu situaciju

- Program omogućava izradu računa koji nisu vezani za predmere, računa za avans ili računa za ostale usluge

- U finansijskim pregledima moguće je beležiti plaćanja, a na osnovu njih dobiti preglede o nepodmirenim dugovanjima kupaca kao i o danima kašnjenja

Funkcionalnosti organizatora


Dnevnik

Telefonski pozivi, sastanci, obaveštenja, informacije. Razvrstavanje se vrši po kategorijama koje korisnik može sam da definiše. Svaka informacija koja se beleži odnosi se na neku od organizacionih struktura, te je vidljiva samo korisnicima koji su dodeljeni toj organizacionoj strukturi.

Zadaci - Kalendar

Zadavanje zadataka koji su vezani uz pojedinog radnika i uz pojedini projekat. Zadaci mogu biti razvrstani po proizvoljnom broju kategorija (Važno, Napomena, Putovanje ...). Omogućeno je brzo pretraživanje i filtriranje.

Administrator sistema određuje ko može da vidi čije zadatke. Glavna funkcionalnost je što svi zadaci ostaju zabeleženi te je rukovodiocima puno lakše da dodeljuju i kontrolišu izvršenost zadataka.

Izvršioci će se puno lakše snalaziti kod izvršenja zadataka, a kroz kalendar će jasno videti svoje dnevne, nedeljne ili mesečne zadatke. Ovakvim načinom rada smanjuje se rizik zaboravljanja.

Dokumenti

Program omogućava ispise standardne dokumentacije gradilišta, kao što je rešenje o imenovanju šefa gradilišta, lica ili firme odgovorne za sprovođenje zaštite na radu, rešenja o osnivanju gradilišta, atesta, zahteva za primopredaju, zapisnika o primopredaji, garancija, reklamacija itd.

Svi dokumenti koji su dostupni u elektronskom obliku mogu se povezati s projektom i na taj način postaju sastavni deo projekta. Korisnik može stvarati i nove dokumente (dopise, zapise…) i vezati ih za određeni projekat, predmer ili za određenog poslovnog partnera. Skeniranje dokumenata ili preuzimanje sa web kamere je takođe omogućeno.

Izveštaji na nivou svih projekata

- Potrebni radnici za period, po broju, ukupnim norma satima, vrsti radnika i kategoriji,

- materijal za period,

- mehanizacija za period po broju ili norma satima,

- grafički prikaz.