Gala - osnovna verzijaBeleženje osnovnih podataka o projetima (ugovori, podaci o gradilištu, rešenje o odgovornom izvođaču, podaci o ispitivanjima, garanciji itd.

Koristeći prednosti novih tehnologija, program omogućava brzu, preciznu i preglednu izradu predmera i tendera.

Radni nalozi, građevinski dnevnik, kontrola planiranih i utrošenih resursa.

Brz i intuitivan način izrade građevinske knjige. Izrada građevinske situacije je potpuno automatizovana

Šema programskog rešenja Gala


Šema informacionog sistema
Funkcionalnosti osnovne verzije programskog rešenja Gala


Predmeri

- Koristeći prednosti novih tehnologija, program omogućava brzu, preciznu i preglednu izradu predmera i tendera;

- Import predmera iz Excela ili brzo kreiranje predmera kroz program, ostaviće više vremena za analize pojedinih stavki i kreiranje još povoljnih ponuda;

- Izrada predmera je fleksibilna i zadovoljava različite uslove izgleda predmera i stavki. Za svaku unešenu stavku moguće je videti analizu cena, planiranu zaradu, kao i troškove rada, materijala i mašina. Ovakav pregled može se dobiti i na nivou celog predmera. Promenom cenovnika ili faktora moguće je izvesti brze promene cena, a kroz izveštaje se uvek mogu kontrolisati efekti tih promena;

- Export i import predmera s resursima (normirani predmer)

- Export i import predmera iz MS Excel-a

- Export i import materijala – omogućuje brzu kontrolu cena materijala i ažuriranje predmera i cenovnika

- Definisanje cenovnika rada, materijala i mehanizacije na nivou predmera

- Definisanje faktora rada, materijala, mašina

- Višestruki unos stavki (drag & drop iz knjige normi)

- Kopiranje celog ili dela predmera (vrste radova, stavke s analizama)

- Unos ostalih troškova (prevoz, spavanje radnika)

- Drag & drop stavki iz MS Office programa (Excel, Word)

- Drag & drop pomoćnih analiza iz knjige normi

- Izrada predmera iz IFC fajlova (Autocad Revit, Graphisoft ArchiCAD, Tekla, Arcon, Nemetschek ...)

Podizvođači

- Komunikacija sa podizvođačima pomoću Excel tablica omogućuje kontrolu, upoređivanje, izbor podizvođača, kalkulisanje zarade kao i import u predmer

Evidencija realizacije

- Evidecija izvršenja aktivnosti

- Utrošak sati u odnosu na planiran

- Utrošak materijala u odnosu na planiran

- Utrošak rada mehanizacije u odnosu na planiran

- Rezultat gradilišta

Magacini

- Skladišna evidencije, definisanje proizvoljnog broja magacina i evidentiranje ulaza i izlaza materijala

- Lager liste

- Kartice magacina

- Magacin alata i sitnog inventara

- Dokumenti (prijemnice, izdatnice, otpremnice, međuskladišnice, narudžbenice)

Finansije

- Izrada građevinske situacije potpuno je automatizovana

- Program vodi računa o prethodnim situacijama, avansima, overenim količinama u građevinskoj knjizi

- Izrada građevinske knjige s dokaznicama i prilaganjem slika je proces koji je vrlo brz i intuitivan. Mogućnost prilaganja slike s web/digitalne kamere, skenera itd.

- Izrada utrošnice materijala olakšanje je vođi projekta koji na vreme dobija tačne informacije koliki je planirani utrošak materijala za tu situaciju

- Program omogućava izradu računa koji nisu vezani za predmere, računa za avans ili računa za ostale usluge

- U finansijskim pregledima moguće je beležiti plaćanja, a na osnovu njih dobiti preglede o nepodmirenim dugovanjima kupaca kao i o danima kašnjenja