Gala - mrežno planiranje
*Sadrži sve funkcionalnosti osnovne verzije.

Mrežni plan je deo softvera namenjen određivanju radnih aktivnosti i odabiru tehnologija, određivanju WBS strukture, izradi gantograma i proračunu trajanja aktivnosti.

Planiranje takođe sadrži S-krive, razne izveštaje (Planirano – Utrošeno – Trebalo utrošiti – finansijski rezultat projekta) i prikaz dosadašnje realizacije.

Šema programskog rešenja Gala


Šema informacionog sistema
Funkcionalnosti osnovne verzije programskog rešenja Gala


Predmeri

- Koristeći prednosti novih tehnologija, program omogućava brzu, preciznu i preglednu izradu predmera i tendera;

- Import predmera iz Excela ili brzo kreiranje predmera kroz program, ostaviće više vremena za analize pojedinih stavki i kreiranje još povoljnih ponuda;

- Izrada predmera je fleksibilna i zadovoljava različite uslove izgleda predmera i stavki. Za svaku unešenu stavku moguće je videti analizu cena, planiranu zaradu, kao i troškove rada, materijala i mašina. Ovakav pregled može se dobiti i na nivou celog predmera. Promenom cenovnika ili faktora moguće je izvesti brze promene cena, a kroz izveštaje se uvek mogu kontrolisati efekti tih promena;

- Export i import predmera s resursima (normirani predmer)

- Export i import predmera iz MS Excel-a

- Export i import materijala – omogućuje brzu kontrolu cena materijala i ažuriranje predmera i cenovnika

- Definisanje cenovnika rada, materijala i mehanizacije na nivou predmera

- Definisanje faktora rada, materijala, mašina

- Višestruki unos stavki (drag & drop iz knjige normi)

- Kopiranje celog ili dela predmera (vrste radova, stavke s analizama)

- Unos ostalih troškova (prevoz, spavanje radnika)

- Drag & drop stavki iz MS Office programa (Excel, Word)

- Drag & drop pomoćnih analiza iz knjige normi

- Izrada predmera iz IFC fajlova (Autocad Revit, Graphisoft ArchiCAD, Tekla, Arcon, Nemetschek ...)

Podizvođači

- Komunikacija sa podizvođačima pomoću Excel tablica omogućuje kontrolu, upoređivanje, izbor podizvođača, kalkulisanje zarade kao i import u predmer

Evidencija realizacije

- Evidecija izvršenja aktivnosti

- Utrošak sati u odnosu na planiran

- Utrošak materijala u odnosu na planiran

- Utrošak rada mehanizacije u odnosu na planiran

- Rezultat gradilišta

Magacini

- Skladišna evidencije, definisanje proizvoljnog broja magacina i evidentiranje ulaza i izlaza materijala

- Lager liste

- Kartice magacina

- Magacin alata i sitnog inventara

- Dokumenti (prijemnice, izdatnice, otpremnice, međuskladišnice, narudžbenice)

Finansije

- Izrada građevinske situacije potpuno je automatizovana

- Program vodi računa o prethodnim situacijama, avansima, overenim količinama u građevinskoj knjizi

- Izrada građevinske knjige s dokaznicama i prilaganjem slika je proces koji je vrlo brz i intuitivan. Mogućnost prilaganja slike s web/digitalne kamere, skenera itd.

- Izrada utrošnice materijala olakšanje je vođi projekta koji na vreme dobija tačne informacije koliki je planirani utrošak materijala za tu situaciju

- Program omogućava izradu računa koji nisu vezani za predmere, računa za avans ili računa za ostale usluge

- U finansijskim pregledima moguće je beležiti plaćanja, a na osnovu njih dobiti preglede o nepodmirenim dugovanjima kupaca kao i o danima kašnjenja

Funkcionalnosti mrežnog plana


Opetarivni plan

Određivanje radnih aktivnosti kao i odabir tehnologija koje će se primenjivati vizueliziran je i u svakom momentu omogućava odabir najpovoljnije varijante.

Izbor najpovoljnije tehnologije za svaku aktivnost plana olakšana je uporednim podacima o prethodno planiranim vrednostima, ponuđenim i sada odabranim.

Omogućeno je i spajanje i razdvajanje aktivnosti u zavisnosti od potrebe prikazivanja u gantogramu. Vođenjem projekta na taj način osigurava se najpovoljniji rezultat projekta.

Gantogram

Gantogram omogućava povezivanje aktivnosti. Proračunom po PDM metodi (od zadatog početka ili kraja projekta) izračunava se trajanje projekta.

U isto vreme histogram omogućava da se korišćenje resursa što je moguće više optimizuje.

Na osnovu unešenih podataka program proračunava kritični put. Omogućen je prikaz kasnih datuma (datum kad se mora početi sa izvršenjem aktivnosti da projekt ne bi kasnio).

S - krive

S - krive su izuzetno jak alat u vođenju projekta. Primer: Odaberemo betonski čelik i želimo da znamo nekoliko stvari: najranije datume ugradnje, najkasnije datume i stvarne datume. S kriva se bazira na sačuvanom baseline-u (stanju projekta u trenutku čuvanja) i to na najranijim i najkasnijim datumima. Ti datumi su prikazani plavom i crvenom linijom. Zelena linija - realizacija, iscrtava se iz utrošenih količina bilo iz radnog naloga ili kumulativnog unosa utroška. Ona prikazuje stvarno stanje ugradnje tog materijala. Ispis S - krive može biti na dnevnoj ili periodičnoj bazi. To znači da korisnik dobija sledeće informacije:

- koliko materijala treba ugraditi u rasponu od najranijeg/najkasnijeg perioda

- koliko materijala je stvarno ugrađeno.

Pri tome, program proračunava dnevne količine (na osnovu datumskog raspona u kojem je materijal ugrađen), vodi računa o neradnim danima itd. Za sada program sadrži S - krive: realizacije, tipa radnika (tesari, zidari...), materijala, mašina, očekivanog prihoda i rashoda sa dnevnim ili periodičnim ispisima.

Izveštaji

- prikaz podataka na gantogramu i S – krivoj o trenutnom stanju projekta.

- planirani prihod/rashod po periodima

- pregled potrebnih radnika ili mehanizacije po danima ili po aktivnostima

- potreban materijal po WBS strukturi ili po vremenskom intervalu

- izrada narudžbenica

- stanje projekta: podaci o utrošcima resursa "Planirano – utrošeno - trebalo utrošiti"